Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcie pracujú vždy so schémou, v rámci ktorej je implementovaný skript. Meno každej funkcie začína reťazcom %HI_... .


%HIX_  funkcie

Pre niektoré funkcie %HI_ existujú tzv. %HIX_ funkcie. Tie umožňujú presmerovať spracovanie funkcie v kontexte inej schémy, než v akom prebehlo jej volanie (prostredníctvom prvých dvoch parametrov).
Napríklad k funkcii %HI_ClosePicture() existuje %HIX_ClosePicture (IN HBJ _picHBJ, IN INT _KInstance). V prvom prípade je jej efekt taký, že zatvorí schému, v rámci ktorej bola volaná. V druhom prípade zatvorí schému, ktorá je určená HOBJ (interný identifikátor objektu) a inštanciou. Význam HOBJ a inštancie je rovnaký ako v prípade RPC CALL (parametre objIdent a instanceExpr).

Schéma, ktorá je riadená "z boku", musí mať implementovaný ESL skript (musí to byť Aktívna schéma).


Rozdelenie funkcií:

Zoznam implementovaných funkcií pre prácu so schémou


Funkcie ovplyvňujúce správanie schémy:


Funkcie pre prácu so štruktúrami, ktorých hodnota je do schémy distribuovaná len čiastočne (optimalizácia prostredníctvom indexovej lokálnej premennej). Čiastočná distribúcia hodnôt umožňuje obmedziť množinu aktualizovaných riadkov (hodnôt na tých riadkoch) štruktúrovanej premennej a tým v určitých prípadoch významne znížiť rozsah nových hodnôt (rozposielaných na zmenovom princípe).


Funkcie pre prácu s popup menu:


Funkcie pre prácu s HI menu:


Funkcie pre prácu so zobrazovačmi typu Graf alebo Schéma:


Funkcie pre prácu s vrstvami Schém:


Funkcie pre prácu s históriou Schém:


Ostatné funkcie:

Všetky funkcie sú spracovávané v rámci schémy, v ktorej sú volané. Napríklad volanie %HI_ClosePicture() zatvorí schému, v rámci ktorej bolo volanie vykonané.

Súvisiace stránky:

Write a comment…