Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SelectDir


Funkcia
Funkcia slúži na výber adresára formou dialógu.
Deklarácia
TEXT %HI_SelectDir(
   TEXT in userDesc,
   TEXT in startDir
 )

Parametre
userDesc Popis.
startDir Počiatočná pozícia v adresárovej štruktúre.

Návratová hodnota
Cesta k vybratému adresáru, alebo neplatná hodnota, ak užívateľ ukončil dialógové okno bez výberu adresára (CANCEL).
Popis
Funkcia otvorí štandardné dialógové okno pre výber adresára. Je možné zadať počiatočnú pozíciu v existujúcej adresárovej štruktúre (parameter startDirTxt) a popis (parameter userDescTxt), ktorý sa zobrazí v dialógovom okne.
Write a comment…