Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetOwnerHBJ


Funkcia
Funkcia vráti jednoznačný identifikátor (HOBJ) schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená ako podschéma.
Deklarácia
HBJ%HI_GetOwnerHBJ(
   [BOOL in bPhysical := True]
 )

Parametre
bPhysical Ak je hodnota parametra True, funkcia vráti základné HOBJ schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená.
Ak je hodnota parametra False, funkcia vráti dynamické (jednoznačné) HOBJ inštančnej schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená.

Popis
Ak schéma nie je otvorená ako podschéma, návratová hodnota funkcie je 0.
Príklad
 ENTRY btn_OnClick
 _ownerHBJ := %HI_GetOwnerHBJ()
 _ownerInstance := %HI_GetOwnerInstance()
 CALL [(_ownerHBJ)] Entry(_i) SYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _ownerInstance
 _i := _i + 1
 END btn_OnClick 

 
V príklade je volaná RPC procedúra Entry schémy, ktorá obsahuje aktuálnu schému ako podschému.
Poznámka 1
Pozri funkciu %HI_GetOwnerInstance.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii. Týmto vzniká možnosť zistiť HBJ aj iných schém ako aktuálnej podschémy. HIX funkcia funguje len ak schéma, adresovaná cez [hobj, instanceId], má ESL skript.
Write a comment…