Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_Menu_AddItem


Funkcia
Funkcia %HI_Menu_AddItem pridá do menu položky zo skriptu.
Deklarácia
%HI_Menu_AddItem(
  INT in _ID,
  INT in type,
 TEXT in text,
  INT in itemId,
  INT in parentItemId,
  HBJ in _object,
  INT in instance
 )

Parametre
_ID Menu, s ktorým pracujem. Vytvorilo sa akciou %HI_Menu_Create.

type Typ položky.
Možné hodnoty:
 • 0 - normálna položka v menu
 • 1 - vnorené PopUp menu
 • 2 - menu separátor
text Text pridávanej položky.
itemId Jednoznačný identifikátor.
parentItemId Jednoznačný identifikátor existujúcej položky v menu.
_object Odkaz na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava, ktorý sa otvorí po výbere položky.
instance Číslo inštancie, v ktorej sa má objekt otvoriť.
Len pre objekty typu Graf a Grafická schéma.


Popis
Funkcia pridá do menu položku zo skriptu.

Ak parametre _object = 0 a instance = 0, potom po výbere takejto položky sa udalosť (ENTRY OnMenu_Result) generuje do schémy, ktorá menu vytvorila.
Ak je menu perzistentné, tak ENTRY sa nebudú generovať od momentu zatvorenia schémy, ktorá menu vytvorila.


Write a comment…