Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_ChangeRow


Funkcia
Funkcia zmení index aktualizovaného riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná.
Deklarácia
INT %HI_ChangeRow(
   HBJ in refToStruct,
   INT in indexClose,
   INT in indexOpen
 )

Parametre
refToStruct Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná.
indexClose Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý bude ukončená aktualizácia hodnôt.
indexOpen Riadok štruktúrovanej premennej, pre ktorý sa začne aktualizácia hodnôt.

Popis
Funkcia ukončí aktualizáciu hodnôt riadku daného parametrom indexClose a zároveň otvorí riadok daný parametrom indexOpen. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom refToStruct (napr.: SV.Struktura\HBJ).
Hodnoty parametrov indexClose a indexOpen sa vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej nekontrolujú.

Návratová hodnota funkcie pri jej úspešnom vykonaní je _ERR_NO_ERROR.
Poznámka
Pre zmysluplné použitie funkcie musí byť zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením indexovej lokálnej premennej pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.

Funkciu %HI_ChangeRow je možné ekvivalentne realizovať prostredníctvom funkcií %HI_CloseRow a %HI_OpenRow nasledovne:


 
 INT  _retCode
 INT  _indexOpen
 INT  _indexClose
 
 _retCode := %HI_ChangeRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose, _indexOpen) 

 

Ekvivalentný zápis:


 
 INT  _retCode
 INT  _indexOpen
 INT  _indexClose
 
 %HI_CloseRow(SV.Struktura\HBJ, _indexClose)
 _retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, _indexOpen) 

Write a comment…