Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_OpenLogDBForObject


Funkcia
Funkcia %HI_OpenLogDBForObject otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_OpenLogDBForObject(
  HBJ in refToObj,
  INT in priorityMask,
  BOOL in bASC,
  INT in pageLen,
  INT in intervalType
 )

 
alebo
 
%HI_OpenLogDBForObject(
  HBJ in refToObj,
  INT in priorityMask,
  BOOL in bASC,
  INT in pageLen,
  TIME in bt,
  TIME in et
 )

Parametre
refToObj Odkaz na objekt.
priorityMask Filter pre Typ udalosti.
bASC Usporiadanie:
 • @True - vzostupne
 • @False - zostupne
pageLen Veľkosť stránky v rozsahu 5 ... 200.
intervalType Časový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty:
 • 1 - posledná hodina
 • 8- posledných 8 hodín
 • 12 - posledných 12 hodín
 • 24 - posledných 24 hodín
bt Počiatočný čas (pri definovaní vlastného čas. intervalu prezeraných udalostí).
et Koncový čas (pri definovaní vlastného čas. intervalu prezeraných udalostí).

Popis
Funkcia otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy podľa parametrov definovaných funkciou. Parametre kopírujú chovanie príslušného dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy pri prezeraní udalostí vztiahnutých na konkrétny objekt.

Parameter priorityMask predstavuje filter pre Typ udalosti. Musí byť rôzny od 0 a musí vzniknúť súčtom hodnôt preddefinovaných premenných _LOG_PRTY_*.
Príklad
 %HI_OpenLogDBForObject(SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8) 

Write a comment…