Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_OpenRow


Funkcia
Funkcia sprístupní hodnoty v riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná.
Deklarácia
INT %HI_OpenRow(
  HBJ in refToStruct,
  INT in index
  [BOOL in bAsync := @FALSE]
 )
Parametre
refToStructOdkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná.
indexRiadok štruktúrovanej premennej.
bAsync@TRUE - asynchrónna funkcia.
@FALSE - synchrónna funkcia.
Popis
Funkcia sprístupní hodnoty určitého riadku štruktúrovanej premennej, ktorý je daný parametrom index. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom refToStruct (napríklad: SV.Struktura\HBJ). Hodnota parametra index nie je kontrolovaná vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej.

Funkcia je podľa hodnoty parametra bAsync:
 • Asynchrónna (bAsync = @TRUE)
  Volanie funkcie má charakter žiadosti o aktualizáciu hodnôt daného riadku. Preto čas od ktorého budú hodnoty v žiadanom riadku aktualizované závisí od celkového zaťaženia systému. Návratová hodnota funkcie je 0.
 • Synchrónna (bez parametra bAsync, alebo bAsync = @FALSE)
  Po ukončení volania funkcie je zaručená platnosť (aktuálnosť) hodnôt v žiadanom riadku. Návratová hodnota funkcie je _ERR_NO_ERROR pri jej úspešnom vykonaní.
Poznámka
Pre zmysluplné použitie funkcie musí byť zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením lokálnej premennej typu Record pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.
Príklad
Sprístupnenie hodnôt na riadku 5 štruktúrovanej premennej SV.Struktura:
 
 INT _retCode
 TEXT _errMsg
 
 _retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, 5)
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN
  _errMsg := "%HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ ErrorCode = " + %IToStr(_retCode)
 
 ELSE ; hodnoty sú prístupné
 
 ENDIF 
Write a comment…