Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_EnablePicture


Funkcia
Funkcia povolí/zakáže schému s voliteľným zobrazením "WAIT" kurzora myši (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_EnablePicture(
   BOOL in bEnable,
   BOOL in bWaitCursor := @TRUE
 )

Parametre
bEnable @TRUE - povolenie ovládania grafických objektov v schéme.
@FALSE - zakázanie ovládania grafických objektov v schéme.
bWaitCursor @TRUE - zobraziť "WAIT" kurzor myši.
@FALSE - nezobraziť "WAIT" kurzor myši.

Poznámka 1
Ak bEnable nadobudne hodnotu @FALSE, bude zakázané ovládanie jednotlivých grafických objektov v rámci schémy. Ak nadobudne hodnotu @TRUE, ovládanie bude povolené.

Parameter bWaitCursor definuje správanie kurzora len ak bEnable=@FALSE.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…