Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcie %HI_GetPictureSizeX, %HI_GetPictureSizeY


Funkcia
Funkcia vracia šírku X / výšku Y danej schémy alebo okna schémy.
Deklarácia
INT %HI_GetPictureSizeX(
   BOOL in inside := @TRUE
 )
 
 
 INT %HI_GetPictureSizeY(
   BOOL in inside := @TRUE
 )

Parametre
inside @TRUE - rozmery schémy
@FALSE - rozmery okna schémy

Príklad
Funkcia %HI_GetPictureSizeX vracia šírku schémy, funkcia %HI_GetPictureSizeY vracia výšku schémy.
Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie %HI_SetPictureSize.
 
 INT _x
 INT _y
 
 _x := %HI_GetPictureSizeX()
 _y := %HI_GetPictureSizeY() 

Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…