Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač Graf

Grafy sú objektami systému D2000, ktoré umožňujú graficky zobrazovať časový priebeh hodnôt monitorovaných veličín.


Vytvorenie zobrazovača Graf

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Graf  tlačidlo Graf.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovača typu Graf prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvo nasledovných záložiek:

Objekt


Paletka Pripojenie objektu

Zobrazovaný objekt

Objekt, ktorý sa má v zobrazovači zobrazovať, je potrebné vybrať zo zoznamu Zobrazovaný objekt. V prípade neaktívnej voľby Ovládacie prvky bude zobrazený len grafický priebeh a žiadny iný ovládací prvok.

Číslo riadku podľa inštancie schémy

Parameter má význam len pre aktívny graf a určuje číslo riadku všetkých aktívnych objektov v grafe. Číslo riadku je možné zadať ako priamu hodnotu (parameter Zadané číslo riadku) alebo ho odvodiť od aktuálneho čísla inštancie schémy (parameter Číslo riadku podľa inštancie schémy). Číslo riadku je tiež možné zmeniť zo skriptu schémy volaním akcie %HI_SetDiatRowNr.

Zadané číslo riadku

Parameter má význam len pre aktívny graf a umožňuje priame definovanie čísla riadku všetkých aktívnych objektov v grafe.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Parameter nie je podporovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Ovládacie prvky

V prípade nezaškrtnutej voľby Ovládacie prvky bude v grafe zobrazený len grafický priebeh a žiadny iný ovládací prvok.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Parameter nie je podporovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Rámik

Parameter umožňuje zobraziť / nezobraziť rámik. Na výber sú možnosti:

  • Nekresliť
  • Kresliť
  • 3D

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Parameter nie je podporovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

V zobrazovači Graf nie sú implementované žiadne obsluhy udalostí.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Zo skriptu materskej schémy je možné vymeniť graf, ktorý je pripojený v zobrazovači pomocou akcie %HI_SetConnectedObj. Podobne je možné vymeniť aj objekty pripojené v zobrazovači Schéma.

Write a comment…