Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetSelfInstanceId


Funkcia
Funkcia vráti číslo inštancie schémy (riadiaca funkcia).
Deklarácia
INT %HI_GetSelfInstanceId(
   BOOL in bPhysical := @FALSE
 )

Parametre
bPhysical @TRUE - funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy.
@FALSE - funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.

Popis
Funkcia vracia číslo inštancie schémy. Ak parameter bPhysical nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.
Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy. Skutočné číslo inštancie sa od požadovaného môže líšiť, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter Viacnásobné otvorenie.
Poznámka
Pozri: funkcia %GetSelfHBJ().
Write a comment…