Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač Schéma/Komponent

Zobrazovač schéma umožňuje umiestniť do schémy vnorenú schému/komponent. Komponent je schéma, ktorá je zaradená do komponentových skupín. Vyznačuje sa používaním externých lokálnych premenných a pohľadom ako na komponent vytváraný výberom zo zoznamu komponentov.

Vytvorenie zobrazovača Schéma

 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Schéma .
 2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.
 4. Vyberte schému zo zoznamu schémv záložke objekt

Vytvorenie zobrazovača Komponent D2000 V12.1N

 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Komponent  .
 2. Vyberte komponent z okna výberu komponetov.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme a kliknite myšou.

 • Abc - textový zoznam
 • Pict - náhľadový zoznam


Konfigurácia parametrov zobrazovača Schéma prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Objekt


Zobrazovaný objekt

Výber objektu typu Schéma, ktorý sa má v zobrazovači zobrazovať.

Tlačidlo na výber schémy

Editácia objektu

Zdedená inštancia

Ak je parameter zaškrtnutý, bude mať schéma, otvorená v zobrazovači (subschéma), číslo inštancie zhodné s materskou schémou (schéma obsahujúca tento zobrazovač). V prípade, že je táto voľba neaktívna, číslo inštancie je možné zadať priamo v políčku Zadaná inštancia.

Zadaná inštancia

Priame definovanie čísla inštancie schémy otvorenej v zobrazovači.

Viacnásobné otvorenie

Parameter umožní súčasné otvorenie podschémy s rovnakým číslom inštancie v rôznych materských schémach.

Kresliť ako priesvitná

Ak je parameter zaškrtnutý, bude podklad zobrazovanej schémy priesvitný

Farebná paleta

Umožňuje pre nastavenie farebnej palety

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Schéma neumožňuje obsluhu udalostí (OnClick, atď.) ako v HI.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Skript materskej schémy môže volať RPC procedúry subschémy za predpokladu, že na zobrazovač typu Schéma bola pripojená referenčná lokálna premenná v záložke Skript. Syntax takéhoto volania je potom napr.:

CALL [_RefVarID] ProcName

Zo skriptu materskej schémy je možné vymeniť schému, ktorá je pripojená v zobrazovači pomocou akcie %HI_SetConnectedObj. Podobne je možné vymeniť aj objekty pripojené v zobrazovači Graf.

Parametre


V záložke sa v hornej časti konfiguruje naviazanie vybranej externej premennej z tabuľky pripojenej schémy. Ak je vybratých parametrov viac, dá sa zmeniť iba ich číslo riadku.Tlačidlo na výber lokálnej premennej, ktorej hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Meno naviazanej premennej

Tlačidlo na výber objektu

Editácia objektu
Riadok Riadok naviazanej premennej
StĺpecStĺpec naviazanej premennej
TextAk nie je pripojený objekt, externá premenná bude inicializovaná zadanou konštantou

Kopírovanie parametrov objektu

Vloženie parametrov objektu - použijú sa tie, ktoré majú zhodné meno externej premennej

Tabuľka:

Externá premenná

Meno externej premennej
Typ hodnotyTyp hodnoty externej premennej

Pripojená hodnota

Pripojený objekt alebo hodnota

Odkaz na objekt

V prípade keď je pripojený objekt štrukturovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt. Zobrazí sa tu meno príslušného objektu.


Poznámka:
Subschéma má všetky vlastnosti klasickej samostatnej schémy okrem dvoch výnimiek:

 1. Subschéma nesmie obsahovať zobrazovač typu Report.
 2. Pri zatváraní subschémy nie je volaná jej udalosť OnClose. Volaná je len udalosť OnClose materskej schémy.

2 Comments

 1. Anonymous

  Zmena hodnoty objektu, referenčnej premennej, ... použitej v parametroch zobrazovača sa prenáša vždy aj do podschémy (komponentu), alebo sa pomocou daného parametra podschéma (komponent) iba inicializuje?

  1. Väzba je obojsmerná. Zmeny hodnôt objektov/premenných naviazaných na externé premenné subschémy sa prenášajú aj do subschémy a (ak sa zmení hodnota externej premennej v subschéme) aj naspäť do naviazaných objektov/premenných.

Write a comment…