Page tree
Title: On-line konfigurácia systému - D2000 CNF  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/Qo8HAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V12 Dokumentácia (139)
    Page: Položky konfiguračného okna (Vypínače)
    Page: Klasifikácia objektov
    Page: Objekty (D2000/On-line konfigurácia systému - D2000 CNF/Prostredie procesu CNF/Panel s ponukami)
    Page: ESL Diagnostic Pack
    Page: Databázy - položky konfiguračného okna
    Page: XML Import
    Page: Alarmy - Obsluha výnimočných udalostí v systéme
    Page: Korekcie staníc a meraných bodov
    Page: Položky konfiguračného okna (Typy dní)
    Page: XML Export
    Page: Položky konfiguračného okna (Štruktúrovaná premenná)
    Page: Zmena mena objektu
    Page: Editor skriptu
    Page: Položky konfiguračného okna (Merané body)
    Page: Nastavenie parametrov pre procesy
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľ)
    Page: Položky konfiguračného okna (Externé funkcie (Matematické spracovanie údajov))
    Page: Licencovanie konzol a Web aplikácií
    Page: Konfigurácia systémových textov (Spôsoby zobrazovania hodnôt)
    Page: Popis licencie
    Page: Zverejnené (PUBLIC) lokálne premenné
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľské menu v procese D2000 HI)
    Page: Aplikačné moduly - položky konfiguračného okna
    Page: Užívateľ
    Page: Tabuľky - položky konfiguračného okna
    Page: Činnosť
    Page: REBUILD_ACC
    Page: Aktívne alarmy (Zobrazovanie aktuálnych a blokovaných alarmov)
    Page: Položky konfiguračného okna (Zobrazovacie masky)
    Page: Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)
    Page: Položky konfiguračného okna (Definícia štruktúry)
    Page: Vytvorenie logickej skupiny
    Page: Ladenie skriptu
    Page: Záhlavie okna (Prostredie procesu CNF)
    Page: Logické skupiny
    Page: Aplikačné moduly
    Page: Referenčný súbor typu REF
    Page: Vytvorenie XML aplikácie
    Page: Slovník (Zobrazovanie údajov v systéme D2000)
    Page: Položky konfiguračného okna (Stavové texty)
    Page: Vytvorenie nového užívateľa
    Page: Stavy procesných alarmov (D2000)
    Page: Ovládanie vypínačov (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Štart inštalácie
    Page: Parametre krokovania
    Page: Stavy objektov
    Page: Položky konfiguračného okna (Časové kanály (Časové programy))
    Page: ESL Unit Event
    Page: Panel s ponukami (D2000 GrEditor)
    Page: Položky konfiguračného okna (Vzdialené objekty)
    Page: Menotvorba
    Page: Generovanie slovníka
    Page: Položky konfiguračného okna (Užívateľské premenné)
    Page: Hodnoty komunikačných staníc
    Page: HI_GetColumnWidth
    Page: Externé a užívateľské knižnice
    Page: AMiT ATOUCH32 DB-Net
    Page: Prostredie procesu CNF
    Page: Položky konfiguračného okna (Kalendáre)
    Page: Blokované alarmy (D2000)
    Page: Položky konfiguračného okna (Logické skupiny)
    Page: Vytvorenie archívu na platforme Oracle
    Page: Štartovacie parametre (Procesy)
    Page: Browser (Zobrazovače)
    Page: Exportovací podadresár
    Page: Položky konfiguračného okna (Objekt typu Alarm)
    Page: Ovládanie objektov s definovanými stavovými textami (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Podpora Windows Terminal Services a Citrix MetaFrame
    Page: Priradenie objektu do logických skupín pri jeho konfigurácii
    Page: Odhlásenie z procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: HTML iframe - položky konfiguračného okna
    Page: Ladenie a debugovanie
    Page: Procesy
    Page: Konfigurácia transformačnej palety
    Page: Vytvorenie novej skupiny objektov
    Page: DeletePoint
    Page: Popis konfiguračného okna bitmapových paliet
    Page: Eventy
    Page: Rozšírené akcie
    Page: Používateľské okno pre správu alarmov
    Page: Reportovanie chýb
    Page: Zmeny stavov systémových alarmov (D2000)
    Page: Kopírovanie objektov v CfgSynchro
    Page: Prihlásenie sa do procesu GrEditor
    Page: Parametre pre proces D2000 Server
    Page: Editácia objektov
    Page: Archivované hodnoty (Archivovanie údajov v systéme D2000)
    Page: Hodnoty objektov (Objekty)
    Page: Stavové procesné alarmy (D2000)
    Page: Potvrdzovanie - kvitovanie alarmov (D2000)
    Page: DeleteStation
    Page: Užívatelia a prístupové práva v systéme
    Page: Základné atribúty objektov
    Page: IEC 870-5-104
    Page: Položky konfiguračného okna (Komunikačné linky)
    Page: Autentifikácia v D2000
    Page: Položky konfiguračného okna (Polia hodnôt)
    Page: Konfigurácia parametrov procesu CNF
    Page: Hromadné priradenie objektov do Log. skupín
    Page: Vzťahy medzi objektami
    Page: Prístupové práva (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Užívateľ Konzola
    Page: Položky konfiguračného okna (Archivované hodnoty (Archivovanie údajov v systéme D2000))
    Page: Položky konfiguračného okna (Počítané body)
    Page: Problémy a ich riešenie
    Page: Systém
    Page: Off-line konfigurácia systému - D2000 SysEdit
    Page: Vytvorenie aplikačného modulu
    Page: XML Update
    Page: Podpora Raspberry PI
    Page: Konfigurácia výberového filtra v dialógovom okne
    Page: Nastavenie parametrov pre klientov (D2000 XML)
    Page: Položky konfiguračného okna (Topológia)
    Page: InitStation
    Page: D2000 Online referenčná príručka
    Page: Okno výberu objektov
    Page: InitPoint
    Page: Všeobecné vlastnosti dialógových ovládacích okien (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)
    Page: Nástrojový panel Paletky
    Page: konfiguračné okna
    Page: Panel s ponukami (Event Script Language (ESL))
    Page: Inštalácia a vytvorenie projektu
    Page: Resource - položky konfiguračného okna
    Page: Zobrazenie hodnôt archívneho objektu (Práca operátora s procesom D2000 HI)
    Page: Nastavenie parametrov monitorovania (D2000)
    Page: Položky konfiguračného okna (Procesy)
    Page: Panel s ponukami (On-line konfigurácia systému - D2000 CNF)
    Page: Hardvérový kľúč
    Page: Hromadná zmena parametrov objektu
    Page: Manažment terminálov
    Page: Podmienka vzniku udalosti
    Page: Zmena rodičovského objektu
    Page: Schéma DODM
    Page: Import z CNF
    Page: Security Browser
    Page: Stavový riadok (On-line konfigurácia systému - D2000 CNF)
    Page: Stavy systémových alarmov (D2000)
    Page: Skupina objektov
    Page: Editácia aplikačných tried
D2000 V12 Documentation EN (1)
    Page: Manažment terminálov
TrackBack Links
    Track back: Hlavný nástrojový panel (D2000 GrEditor) Confluence: D2000 V12 Dokumentácia
      image2020-6-8_17-44-20.png Význam jednotlivých tla

Hierarchy
Parent Page
    Page: D2000
Children (2)
    Page: Prostredie procesu CNF
    Page: Konfigurácia výberového filtra v dialógovom okne
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
D2000 V12 Dokumentácia (2)     Page: Hardvérový kľúč
    Page: Prostredie procesu CNF