Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Importovacie dialógové okno

Importovacie akcie spúšťajúce sa z D2000 CNF:

 • XML Import - výberom položky Objekty / XML Import z hlavného menu
 • CSV Import - výberom položky Objekty / CSV Import z hlavného menu

Importovacie akcie spúšťajúce sa z D2000 GrEditor:

 • XML Import - výberom položky Konfigurácia /XML Import z hlavného menu

Otvorí sa nasledovné dialógové okno:

Dialógové okno pre XML Import

Základný popis dialógového okna

Titulok dialógového okna


Titulok obsahuje:

 • Názov akcie ("XML Import", "CSV Import" alebo "XML & CSV Import"), ktorá závisí od vstupných nastavení.
 • Môže nasledovať príznak pre XML Repository režim (XML Repository ON) alebo Automatický XML Export režim (Automatic Export ON), pričom v jednom okamihu môže byť aktívny len jeden režim.
 • Zvyšná časť titulku sa mení až po aktualizácii výstupu a je závislá od vstupných nastavení, pričom predstavuje cestu pre zdrojový adresár (pri rekurzívnom prehľadávaní podadresárov je táto cesta ohraničená v hranatých zátvorkách), za ktorou nasleduje počet súborov na spracovanie (XML, CSV alebo oboch).

Ovládacie tlačidlá


Vstupné súbory typu XML.
Vstupné súbory typu CSV.
Rekurzívne prehľadávanie podadresárov. Stlačenie spôsobí, že súbory budú vyhľadávané aj v podadresároch zdrojového adresára.
Automaticky obnovuje výstup (zoznam). Ak je tlačidlo stlačené, vstupné súbory sa budú porovnávať s D2000 systémom ihneď po zmene vstupných nastavení, inak až po stlačení tlačidla . Stlačenie tohto tlačidla je potrebné zvážiť, nakoľko operácia porovnávania môže byť časovo veľmi náročná. Manuálne aktualizovanie výstupu prostredníctvom tlačidla je efektívnejšie.
Aktualizuje výstup (zoznam) podľa aktuálneho vstupu dát alebo parametrov porovnávania. Pri zmene vstupných nastavení má tlačidlo takýto vzhľad .

Tlačidlo manuálneho obnovenia sa zmení na červené v týchto prípadoch:

 1. Zmenil sa adresár, z ktorého sa majú načítať vstupné súbory (xml, resp. csv súbory).
 2. Zmenil sa typ súborov, ktoré sa majú načítať zo zdrojového adresára (xml, csv alebo oba).
 3. Zmenil sa spôsob prehľadávania adresára (rekurzívne alebo len prvá úroveň).
 4. Zmenilo sa XML Import nastavenie pre striktný režim porovnávania (UID_STRICT).
 5. Zmenilo sa nastavenie pre XML Repository v aktívnom stave (ON/OFF).

Výstup (zoznam) sa zaktualizuje jeho stlačením. Body 4. a 5. znemožňujú spustenie operácie XML Import. Tá je možná až po aktualizácii výstupu.


Ovládacie tlačidlá v časti 6 sú popísané v kapitole Modul pre zobrazenie informácií z porovnania.

Strom adresárovej štruktúry


Strom adresárovej štruktúry umožňuje jednoduchým spôsobom vybrať vstupné súbory pre porovnanie s objektmi D2000 systému. Typ vstupných súborov závisí od volieb "XML" a "CSV", pričom môžu byť zaškrtnuté aj obe voľby, avšak nezaškrtnutie žiadnej voľby nemá význam.

Adresáre, ktoré obsahujú ikonu so symbolom "fajky", sú adresáre obsahujúce CVS podadresár a zvyčajne majú špeciálny význam pre XML Repository.

Nad uzlom v strome adresárovej štruktúry je možné cez položku "Obnoviť" z popup menu alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl+R vyžiadať aktualizáciu daného uzla. Je to užitočné, ak pribudne alebo ubudne adresár z tohto uzla.

Nastavenie parametrov importu


Predstavuje nastavenie importovacích parametrov.

Ak je zaškrtnuté políčko UID_STRICT, potom parameter UID_USEXML je neprístupný.
Všeobecnou vlastnosťou je vzájomná závislosť parametrov UID_STRICT a UID_USEXML. Pokiaľ je parameter UID_STRICT = ON, potom je parameter UID_USEXML = OFF neprístupný. Niektoré parametre majú fixné hodnoty a sú neprístupné, čo závisí od vybranej importovacej akcie. Aktuálne nastavenie importovacích parametrov sa ukladá do registrov po každej aktualizácii výstupu alebo spustení importu. Tieto nastavenia sa viažu na daný počítač.

Aby bol parameter UID_STRICT aktívny, nesmie byť položka XML Repository v aktívnom stave (v dialógovom okne XML Repository nastavenia) zaškrtnutá.

Nastavenie atribútu "exportovací podadresár" objektov


Táto skupina ovládačov rozhoduje o hodnote atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov po úspešnom importe. Nastavenie je prečítané bezprostredne pred spustením operácie importu.

Exportovací podadresár
Názov voľby Popis voľby
Nezmeniť hodnotu atribútu cieľového objektu Import neovplyvní hodnotu atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov.
Zmazať hodnotu atribútu cieľového objektu Import nastaví hodnotu atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov na prázdny reťazec.
Nastaviť podľa cesty a odstrániť root adresár Import nastaví hodnotu atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov na vnorenie v rámci adresárovej štruktúry vzhľadom na hlavný adresár. Je to jediná voľba, pri ktorej je editačné pole na zadanie hodnoty hlavného adresára aktívne. Ak je toto pole prázdne, ako hlavný adresár sa automaticky považuje adresár, z ktorého bol spustený import.

Predpokladané hodnoty Príklad 1 Príklad 2
plná cesta importovaného súboru
adresár na import
hodnota editačného poľa pre hlavný adresár
C:\Temp\App\ARA\Arch.xml
C:\Temp\App
C:\Temp\App\ARA\Arch.xml
C:\Temp\App
C:\Temp\
exportovací podadresár ARA App\ARA
Nastaviť podľa ExpSubDir tagu z XML Import nastaví hodnotu atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov priamo na hodnotu ExpSubDir uvedenú v XML súbore. Ak hodnota ExpSubDir nie je v XML súbore definovaná, hodnota atribútu objektu sa nastaví na prázdny reťazec.
Nastaviť podľa CVS\Repository podadresára Import nastaví hodnotu atribútu "Exportovací podadresár" cieľových objektov na hodnotu prečítanú zo súboru Repository.

Upozornenie: Pri tejto voľbe sa predpokladá, že balík XML súborov určených na import pochádza z adresárovej štruktúry udržiavanej CVS klientom. V jednotlivých adresároch obsahujúcich XML súbory sa teda vždy nachádza aj podadresár CVS so súborom Repository. Nesplnenie týchto podmienok má, pri danej voľbe, za následok zlyhanie importu.

Poznámka: Pre XML Import sa štandardne zobrazí voľba "Nastaviť podľa ExpSubDir tagu z XML", ale pri zapnutom XML Repository je to voľba "Nastaviť podľa CVS\Repository podadresára".

Modul pre porovnanie súborov s objektmi D2000 systému


Dialógové okno pre import súborov obsahuje všeobecný modul pre zobrazenie informácií z porovnania. Tlačidlá v pravej spodnej časti dialógu závisia od vykonávanej akcie.

Importné dialógové okno obsahuje tlačidlá "Import" a "Zrušiť". Funkcia tlačidla "Import" spočíva v tom, že po jeho stlačení sa zobrazí potvrdzovací dialóg a následne prebehne importná akcia. V prípade kliknutia na tlačidlo "Zrušiť" sa dialógové okno uzavrie a vráti späť do klientskeho procesu.

Podrobný priebeh importu


Po otvorení dialógového okna v D2000 CNF alebo D2000 GrEditor je naviazaná komunikácia medzi týmto procesom a D2000 Serverom.

Proces importu zahŕňa:

 1. Potvrdenie importu, čo reálne spustí akciu:
 2. Na D2000 Server sa pošle žiadosť o spustenie akcie.
 3. XML súbory sú dávkovo odosielané na D2000 Server.
 4. Spracovanie XML dát na strane D2000 Servera:
  • načítanie dát do vyrovnávacej pamäte
  • prvá konverzia dát do štruktúr v pamäti
  • získanie ciest k ďalším nevyhnutným súborom pre úspešné pokračovanie akcie (binárne súbory)
 5. Žiadosť o zaslanie dodatočných súborov je odoslaná na D2000 Server (iba ak sa nejaké požadovali).
 6. Spracovanie na strane D2000 Servera.
  • párovanie objektov a druhá konverzia dát do štruktúr v pamäti
  • koncová kontrola objektov pred importom
  • samotný import objektov
 7. Odpoveď D2000 Servera o úspešnom dokončení akcie je odoslaná procesu D2000 CNF/ D2000 GrEditor.

Po uzatvorení dialógového okna v klientskom procese je komunikácia medzi klientom a D2000 Serverom ukončená.

1 Comment

 1. Pokiaľ sa importujú CSV súbory, tak dôležitá je autodetekcia formátu.

  Ak sú prvé tri bajty hexadecimálne 0xEF 0xBB 0xBF (Byte Order Mark príznak UTF8 súboru - https://cs.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark), tak sa CSV súbor importuje ako UTF. Inak ako Window1250, takže sa môže pokaziť diakritika.

  Problém vznikne, ak sa objekty exportujú ako CSV, následne sa editujú (pričom editor súbor uloží bez týchto 3 bajtov) a importnú.

  Riešenie - pred CSV importom skontrolovať (v binárnom vieweri - napr. Total Commander-a), že začiatok súboru tvoria vyššieuvedené súbory. Ak nie, otvorte súbor v Notepad-e a uložte s UTF-8 kódovaním.

Write a comment…