Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bitmapová paleta môže obsahovať bitové mapy alebo ikony z množiny objektov D2000 typu Bitová mapa. Tento typ objektu D2000 môže obsahovať viacero rastrových formátov. V bitmapových paletách sú plne podporené iba bitové mapy a ikony. V ďalšom texte budeme pre zjednodušenie používať pre oba typy iba text "bitové mapy".


Konfigurácia bitmapovej palety prebieha v nasledovnom konfiguračnom okne. Dialógové okno sa otvorí kliknutím na konkrétnu paletu v okne pre výber objektu, ktoré je dostupné v procese D2000 GrEditor cez menu Konfigurácia Gr -> Bitmapové palety.


Toto konfiguračné okno sa môže otvoriť aj v procese D2000 CNF - stlačenie tlačidla v D2000 GrEditore a výber konkrétnej bitmapovej palety.


1Výber typu hodnoty objektu.
2Každý riadok palety predstavuje jeden stavový skript a skupinu parametrov, ktoré sa uplatnia na bitovú mapu v prípade platnosti tohto skriptu. Môže sa zadať až 100 riadkov, ktoré sú očíslované.
3Výber spôsobu zobrazovania bitovej mapy pre daný stavový skript.


Popis


Textový reťazec popisujúci danú bitmapovú paletu.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Tlačidlá pre výber kľúčových slov


Jednotlivé tlačidlá (Stavy, Limity, Príznaky, Alarm, Vrstvy) obsahujú zoznam prípustných kľúčových slov pre stavový skript. Kľúčové slová musia byť oddelené čiarkou. Posledné tlačidlo sa používa na zadanie intervalu. Podrobnejší popis tlačidiel je uvedený v kapitole Stavový skript.


Definovanie parametrov bitovej mapyPre každý riadok bitmapovej palety je možné definovať nasledovné parametre (1 až 6):1Kľúčové slová tvoriace konkrétny stavový skript.
2Výber spôsobu zobrazovania bitovej mapy.
3Výber prvej farby monochromatickej bitovej mapy.
4Výber druhej farby monochromatickej bitovej mapy.
5Výber farby pozadia bitovej mapy.
6Výber konkrétnej bitovej mapy alebo definovanie sekvencie bitových máp. Sekvencia sa definuje len pre spôsoby zobrazenia Prepínajúci, Pomaly prepínajúci, Rýchlo prepínajúci a Veľmi rýchlo prepínajúci. Vzhľadom na veľkosť tlačidiel určených na výber bitovej mapy sú tieto tlačidlá pre jednotlivé riadky palety umiestnené do dvoch stĺpcov. Viac informácií o sekvencii bitových máp nájdete v kapitole Definovanie animovanej sekvencie.


Farba zodpovedajúca položke 4 sa definuje pre spôsob zobrazenia Pomaly blikajúci, Blikajúci a Rýchlo blikajúci. Monochromatická bitová mapa sa potom striedavo vykresľuje farbami 1.F (položka 3) a 2.F (položka 4).


Po stlačení políčka na výber farby (tieto políčka sú implicitne označené krížikom ) sa zobrazí paleta farieb. Výber farby z palety sa vykoná kliknutím myši na požadovanú farbu. Po výbere farby sa políčko vyfarbí vybranou farbou. Kliknutím pravého tlačidla myši na vyfarbené políčko sa zobrazí ponuka obsahujúca tri položky:

  • Vyber farbu - zobrazenie palety farieb (rovnaký efekt ako použitie ľavého tlačidla myši). Označenie položky: políčko s vybratou farbou.
  • Podľa predchodcu - príslušný parameter sa neuplatní, zostáva posledná platná hodnota parametra. Označenie položky:
  • Default farba - aplikuje sa hodnota parametra totožná s hodnotou tohto parametra určeného pri vytváraní objektu. Označenie položky:


Nepredefinované parametre zobrazovacej palety (všetky políčka označené krížikom ), sú zobrazované podľa parametrov naposledy platného riadku palety.


Po stlačení políčka na definovanie bitovej mapy - položka 6 (tieto políčka sú implicitne označené textom "Predošlá") sa zobrazí ponuka bitových máp. V prípade, že je vybratý niektorý zo spôsobov zobrazenia Prepínajúci, Pomaly prepínajúci a Rýchlo prepínajúci, otvorí sa okno na definovanie sekvencie bitových máp. Kliknutím pravého tlačidla myši na políčko sa zobrazí ponuka obsahujúca tri položky:

  • Vyber BMP - zobrazenie ponuky bitových máp alebo okna na definovanie sekvencie bitových máp (rovnaký efekt ako použitie ľavého tlačidla myši). Označenie položky: políčko so zobrazenou bitovou mapou / sekvenciou bitových máp.
  • Podľa predchodcu - zostáva posledná platná bitová mapa. Označenie položky: "Predošlá"
  • Default BMP - použije sa bitová mapa umiestnená v grafickej schéme. Označenie položky: "Default"


Spôsoby zobrazovania bitových mápPre každý riadok bitmapovej palety sa definuje spôsob zobrazenia bitových máp. Tento spôsob určuje, ako bude bitová mapa vykresľovaná v grafickej schéme otvorenej v procese D2000 HI. Jednotlivé spôsoby zobrazovania sú popísané v nasledujúcej tabuľke.


Spôsob zobrazeniaKreslenie objektu
Podľa predchodcuPoužije sa spôsob zobrazenia podľa posledne platného stavového skriptu.
NormálnyBitová mapa je kreslený prvou farbou - položka 3 (pre monochromatické bitové mapy).
ZakázanýBitová mapa je kreslený prvou farbou - položka 3 (pre monochromatické bitové mapy). Pri tomto zobrazení je ovládanie objektu zakázané.
NekreslenýBitová mapa nie je v grafickej schéme otvorenej v procese D2000 HI kreslená vôbec.
Blikajúci
Pomaly blikajúci
Rýchlo blikajúci
Bitová mapa bliká - striedavo sa vykresľuje prvou farbou (1.F - položka 3) a druhou farbou (2.F - položka 4). Pre monochromatické bitové mapy.
Prepínajúci
Pomaly prepínajúci
Rýchlo prepínajúci
Veľmi rýchlo prepínajúci
Tento spôsob zobrazenia sa používa pri vykresľovaní sekvencie bitových máp. Bitové mapy definovanej sekvencie sa striedavo vykresľujú, čím vzniká jednoduchá animácia. Ak použijete tento spôsob zobrazenia pre iný grafický objekt ako bitovú mapu, kreslí sa tento objekt rovnako ako pri spôsobe zobrazenia Normálny.


Write a comment…