Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stavové procesné alarmy možno rozdeliť na dve skupiny:

  • povinne kvitované - pri ich konfigurácii v procese D2000 CNF bola začiarknutá voľba Kvitovať,
  • nepovinne kvitované - pri ich konfigurácii v procese D2000 CNF nebola začiarknutá voľba Kvitovať.

Stavový diagram stavových povinne kvitovaných procesných alarmov zobrazuje nasledujúci obrázok.

Povinne kvitované procesné alarmy

Po vzniku alarmovej podmienky sa nastaví v hodnote daného objektu príznak alarmu, príznak nepotvrdenia alarmu a typ alarmu, ktorý vznikol. Ak zanikne alarmová podmienka a alarm nebol potvrdený zanikne príznak alarmu, typ alarmu a príznak nepotvrdenia ostanú nezmenené. Potvrdením alarmu sa zruší príznak nepotvrdenia alarmu. Ak nie je nastavený príznak alarmu ani príznak nepotvrdenia, typ alarmu prejde do stavu NoAlarm (zanikla alarmová podmienka a alarm bol potvrdený).

Blokovaný alarm sa vyhodnotí okamžite po odblokovaní obsluhou v procese D2000 HI. Výsledkom tohto vyhodnotenia je prechod do niektorého zo stavov NoAlarm alebo Alarm.

Stavový diagram stavových nepovinne kvitovaných procesných alarmov zobrazuje nasledujúci obrázok.

Nepovinne kvitované procesné alarmy

Po vzniku alarmovej podmienky sa nastaví v hodnote daného objektu príznak alarmu, príznak nepotvrdenia alarmu a typ alarmu, ktorý vznikol. Po potvrdení (kvitovaní) alarmu sa obidva príznaky zrušia a typ alarmu sa nastaví na NoAlarm.

Blokovaný alarm sa vyhodnotí okamžite po odblokovaní obsluhou v procese D2000 HI. Výsledkom tohto vyhodnotenia je prechod do niektorého zo stavov NoAlarm alebo Alarm.


Poznámka: Pre náhradnú hodnotu meraných bodov sa vyhodnocujú len stavové procesné alarmy. Prechodové alarmy sa ignorujú.

Write a comment…