Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ladenie skriptov

Na ladenie skriptu slúži Editor skriptov, ktorý je možné otvoriť nasledovne:

Nutným predpokladom pre spustenie ladenia je:

Po prepnutí skriptu do ladiaceho režimu je potrebné počkať na pozastavenie vykonávania akcií skriptu. Potom je možné sledovať:

Nástrojový panel v editore skriptov obsahuje nasledovné tlačidlá určené pre ladenie skriptu:

Tlačidlo Popis

Štart
event - štart inštancie eventu a pozastavenie pred vykonaním prvej akcie
aktívna schéma - tlačidlo je neaktívne

Stop
Ukončenie ladenia skriptu. Ak bolo ladenie zahájené tlačidlom (Štart), bude ukončené vykonávanie skriptu a do monitorovacej databázy bude vložený záznam o vynútenom ukončení. Ak bolo ladenie zahájené voľbou (Pripojenie k bežiacemu skriptu), inštancia pokračuje vo vykonávaní akcií samostatne ďalej.

Čakaj na štart scriptu
Príkaz čaká na štart skriptu a splnenie podmienok pre jeho ladenie. Ak sú podmienky splnené, skript je prepnutý do ladiaceho režimu a jeho vykonávanie je pozastavené na prvej akcii.

Podmienky pre prepnutie do ladiaceho režimu sa definujú v nasledovnom okne:

Podmienky ladiaceho režimu

Do ladiaceho režimu sa skript prepne po danom počte štartov. Do tohto počtu je možno zahrnúť všetky skripty (bez ohľadu na inštanciu - parameter Len inštanciu nie je začiarknutý) alebo len skripty v určitej inštancii (parameter Len inštanciu je začiarknutý a definované číslo inštancie).

Ak je potrebné vybrať konkrétny D2000 Event alebo D2000 HI proces, na ktorom chcete ESL script ladiť, tak pri stlačení voľby:
   - Čakaj na štart skriptu
   - Pripojenie k bežiacemu eventu
stlačte klávesu SHIFT.

Toto ma za následok otvorenie okna pre zadanie procesu pre ladenie.

Výber procesu pre ladenie

Ak sa jedná o Server event, ktorý bol spustený v procese *.HIP akciou OPENEVENT, je potrebné určiť, na ktorej strane bol spustený (LOCAL - skript spustený na strane klienta - HI, REMOTE - skript spustený na strane servera - SEE).
 

Poznámka: Pre objekty typu Event je inštancia fyzická a pre aktívne schémy je inštancia logická.


Pripojenie k bežiacemu scriptu

 

Editor skriptov sa pokúsi prepnúť skript do ladiaceho režimu. V prípade úspechu je vykonávanie akcií buď pozastavené, alebo Editor skriptov čaká na vykonanie prvej udalosti, pri ktorej zastaví vykonávanie akcií. Ďalší postup je štandardný pre editor skriptov. Ak je v rámci príslušného procesu otvorený daný skript viackrát (v rôznych inštanciách), Editor skriptov automaticky ponúkne ich zoznam.

Zoznam inštancií

Instance Logické číslo inštancie - také, s akým bol daný objekt otvorený.
Číslo inštancie je možné získať pomocou funkcií %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
Info Momentálne neimplementované.
HOBJ HOBJ inštancie objektu.
Číslo inštancie umožňuje získať funkcia %GetSelfHBJ.
D2000 Server instance Číslo fyzickej inštancie objektu v systéme D2000 - používané procesom D2000 Server.
Fyzické číslo inštancie umožňuje získať funkcia %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
Internal instance Číslo inštancie používané interpreterom skriptu - interný jednoznačný identifikátor.
Hodnotu je možné získať prostredníctvom funkcie %GetEventInstanceId.

Poznámka: Funkcie uvedené v riadkoch HOBJ a D2000 Server instance vyžadujú zadanie mena procesu, ktorý príslušný skript interpretuje (t.j. D2000 Event Handler pre objekt typu Event alebo D2000 HI pre aktívnu schému).

Write a comment…