Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skupiny objektov

Užívateľské práva v systéme D2000 sa užívateľom nastavujú prostredníctvom objektov typu Skupina objektov. Tieto práva je možné vytvoriť v procese D2000 CNF a potom ich priradiť jednotlivým operátorom. Pre prístup ku skupine objektov je možné definovať úroveň prístupových práv: Čítanie, Ovládanie, Modifikácia a Žiadne. Najmenšiu prioritu prístupu má úroveň Čítanie, najvyššiu úroveň Žiadne.

Úroveň prístupových práv Prístup k objektom systému
Čítanie Prístup k hodnotám objektov.
Ovládanie Zmena hodnôt objektov.
Modifikácia Zmena konfigurácie objektov (prostredníctvom procesu D2000 CNF, editovanie schém v procese D2000 GrEditor, atď.).
Žiadne Zákaz prístupu k objektom.

Keďže jeden objekt sa môže nachádzať vo viacerých skupinách objektov, môže nastať situácia, keď užívateľ má k jednému konkrétnemu objektu definované rôzne úrovne prístupových práv. V tomto prípade sa pre prístup k objektu uplatní úroveň prístupových práv s najvyššou prioritou.


Príklad príslušnosti objektu do viacerých skupín s rôznymi úrovňami prístupových práv

Nech stanica Station01 patrí aj so svojimi potomkami (všetky merané body, ktorým je stanica rodičom) do skupiny GroupA, ktorá má definovanú úroveň prístupových práv Ovládanie. Nech potomok objektu Station01 - meraný bod Point patrí do skupiny GroupB, ktorá má definovanú úroveň práv Žiadne. Potom užívateľ má k objektu Point zakázaný prístup.

Skupina objektov je definovaná svojím menom a popisom. Obsah skupiny je tvorený zoznamom objektov, ktoré do nej patria.

Write a comment…