Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Užívateľ - položky konfiguračného okna


Konfigurácia parametrov užívateľa sa vykonáva v nasledujúcom dialógovom okne.

Zobrazené konfiguračné okno pozostáva z troch základných častí (stránok):DefiníciaPlné meno


Meno užívateľa, ktoré sa bude zobrazovať v titulku okien procesov (povinný parameter).


Administrátor


Ak je táto voľba aktívna, definovaný užívateľ je administrátorom. Administrátor má definované maximálne prístupové práva ku všetkým objektom systému D2000 a má povolené vykonávanie všetkých činností. Štandardne, len užívateľ typu administrátor má právo na prihlásenie do konfiguračných procesov D2000: Application Manager, CNF, GrEditorSystem ConsoleTell. Toto nastavenie je možné zmeniť parametrom aplikácie AllowNonAdminConfLogin.


Prihlásenie zakázané


Ak je táto voľba aktívna, užívateľ má zakázané prihlásenie sa ku všetkým procesom D2000.


Platnosť obmedzená do:


Ak je táto voľba aktívna, platnosť užívateľa bude časovo obmedzená do dátumu uvedeného za touto voľbou. Po vypršaní uvedeného dátumu, systém odmietne užívateľa do systému prihlásiť.


Časové odhlásenie


Časové odhlásenie udáva čas v minutách. Ak užívateľ počas tohto času nepracuje s procesom D2000 HI, bude automaticky odhlásený.


Povoliť prázdne heslo


Ak je táto voľba aktívna, nie je nutné pre daného užívateľa definovať prihlasovacie heslo. Užívateľ potom nemusí autorizovať svoj prístup do jednotlivých procesov systému D2000 zadaním hesla - postačuje zadať len prihlasovacie meno. Prihlasovanie sa vykonáva iba do klient procesov s užívateľským rozhraním - D2000 HI, D2000 GrEditorD2000 DDE Server.


Maximálna doba platnosti hesla


Ak je táto voľba aktívna, bude platnosť hesla časovo obmedzená na počet dní zadanom vo vedľajšom políčku. Po uplynutí doby platnosti hesla je užívateľ 5 krát vyzvaný pri prihlasovaní, aby si zmenil heslo. Ak tak neurobí, bude mu ďalšie prihlasovanie zakázané. V políčku Heslo platí do je zobrazená informácia o dátume posledného dňa platnosti definovaného prihlasovacieho hesla.

Poznámka: Každý užívateľ si môže zmeniť svoje heslo prostredníctvom dialógového okna v procese D2000 HI. Po zmene hesla sa jeho platnosť nastaví na dátum o dobu platnosti hesla väčší.


Zmena hesla


Pri zadávaní nového hesla, ale aj pri jeho modifikovaní, je potrebné zapísať to isté heslo dvakrát - do vstupného políčka Heslo a pre potvrdenie správnosti aj do políčka Kontrola.


Zmena hesla pri prihlásení


Ak je voľba aktívna, užívateľ bude nútený pri najbližšom prihlásení sa do procesu HI zmeniť svoje heslo. Po zmene hesla proces D2000 Server automaticky deaktivuje voľbu Zmena hesla pri prihlásení (ďalšie prihlásenie užívateľa bude bez nutnej zmeny hesla). Ak je daný užívateľ práve prihlásený v procese D2000 HI, bude automaticky odhlásený. Toto funguje aj v prostredí D2000 Tenkého klienta.


Menu


Voľba Menu slúži na výber objektu typu HI MENU, ktoré bude vložené do menu procesu D2000 HI po prihlásení užívateľa.


Užívateľ vymedzuje externé referencie


Ak je voľba zapnutá, systém pri pokuse o premenovanie alebo vymazanie objektu, na ktorý má užívateľ právo, generuje upozornenie.

Upozornenie na premenovanie

Vlastnosť je využiteľná napríklad, ak hodnota nejakého objektu sa číta/nastavuje prostredníctvom procesu D2000 GateWay Server  alebo D2000 OPC Server. Oba procesy sa na objekty odkazujú menom (bez referenčnej integrity) a preto je operácia premenovania alebo zmazania príslušného objektu potenciálne nebezpečná. Ak má takéto objekty sprístupnené užívateľ, ktorý "Vymedzuje externé referencie", systém bude generovať upozornenie pri pokuse o premenovanie alebo mazanie objektu. Aktivovanie tejto vlastnosti neovplyvňuje iné parametre objektu.


Povoliť konfigurovať objekty typu užívateľ


Táto voľba má význam iba pre užívateľa, ktorý je administrátor. Iba takýto typ užívateľa (administrátor) povoľuje konfigurovanie objektov typu Užívateľ, ma práva na vytváranie, editovanie, premenovávanie a mazanie užívateľov. V ostatných prípadoch má prihlásený užívateľ na objekty typu Užívateľ maximálne právo Read.


Zostava užívateľa


Voľba Zostava užívateľa slúži na výber grafického informačného okna (grafická schéma, graf) alebo zostavy okien. Vybratý objekt sa otvorí na ploche procesu D2000 HI vždy po korektnom prihlásení daného užívateľa.


Užívateľské makrá


Užívateľovi je možno priradiť osem objektov, ktoré môže otvárať (štartovať) z prostredia procesu D2000 HI prostredníctvom povelových tlačidiel v nástrojovom paneli alebo pomocou klávesnice (kombinácia kláves CTRL+1 až CTRL+8).
Tieto objekty (makrá) môžu byť nasledovných typov:


 • Grafická schéma
 • Graf
 • Zostava
 • Povelový súbor


Povolené činnosti


Užívateľovi môže byť povolené, resp. zakázané, vykonávanie niektorých špeciálnych činností v prostredí procesu D2000 HI. Povolenie respektíve zakázanie činnosti sa prejaví zobrazením alebo skrytím príslušnej položky v menu procesu D2000 HI po prihlásení užívateľa.


 • Tlač - vykonávanie tlače grafov a grafických schém.
 • Editácia archívu - editovanie obsah archívu - modifikovanie, rušenie a vkladanie hodnôt do archívnej databázy.
 • Prezeranie archívu - podmnožina možnosti Editácia archívu: prezeranie zaarchivovaných hodnôt prostriedkami HI.
 • Parametre HI - konfigurovanie parametrov procesu HI.
 • Ukončenie HI - ukončenie procesu HI.
 • Konfigurácia G, Z, R - konfigurácia:
  • Grafov
  • Zostáv
  • Reportov
 • Otváranie G, Z, R - otváranie jednotlivých objektov prostredníctvom menu Otvor v prostredí HI.
 • Editácia slovníka - umožnenie editácie Slovníka.
 • Štruktúry - výber štruktúry zo zoznamu a jej následné priame prezeranie/modifikáciu.
 • Alarmy - otvorenie zoznamu Alarmov.
 • Monitorovanie - prezeranie obsahu Monitorovacej databázy.
 • Nástroje - konfigurácia externých nástrojov.
 • Prezeranie TC - prezeranie Časových kanálov.
 • Browser - otvorenie okna Browser.
 • Makrá - konfigurácia užívateľských makier.
 • Otváranie schém - otváranie jednotlivých schém prostredníctvom menu Otvor v prostredí HI.


Metódy autentifikácie


Výber povolených metód autentifikácie užívateľa. Prednastavený stav je taký, že metóda autentifikácie D2000 (overovanie mena a hesla nakonfigurovaného v tomto dialógovom okne) je povolená a všetky ostatné metódy (NTLM, Kerberos, TCL, RFID) sú zakázané. Teda po nakonfigurovaní inej metódy autentifikácie, pomocou konfiguračných parametrov procesu D2000 Server je nutné tieto metódy povoliť na vybraných/všetkých užívateľoch, aby ich mohli používať.
Zaškrtávacie tlačidlo TCL zároveň slúži na povolenie prihlásenia užívateľa z internetového prehliadača v prostredí tenkého klienta.


Parameter Doména je požadovaný v NTLM, Kerberos a TCL autentifikácii. Vo všetkých prípadoch sa po úspešnom overení identity užívateľa autentifikačným subsystémom Windows (NTLM/Kerberos) kontroluje, či je užívateľ prihlásený do domény s rovnakým menom ako hodnota parametra Doména (porovnávanie je citlivé na veľké/malé písmená). V prípade nezhody je prihlásenie užívateľa neúspešné a log procesu D2000 Server bude obsahovať chybovú správu podobnú tejto:

Authentication: error in domain - expecting Ipesoft, found IPESOFT


Skupiny objektovV záložke Skupina objektov sa definuje prístup užívateľa k jednotlivým skupinám objektov.

Definovanie parametrov užívateľa - Prístup k skupinám objektov

Pridaj


Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí výberové okno so zoznamom všetkých skupín objektov. Funkčné tlačidlá okna zaradia skupinu k užívateľovi. Skupiny, ktoré sú už zaradené, sú vyznačené šedou farbou.


Vyraď


Vyradí vybraté skupiny objektov z konfigurácie užívateľa.


Čítanie


Užívateľovi nastaví, pre vybraté skupiny, právo na čítanie.


Ovládanie


Užívateľovi nastaví, pre vybraté skupiny, právo na ovládanie.


Modifikácia


Užívateľovi nastaví, pre vybraté skupiny, právo na modifikáciu.


Žiadne


Užívateľovi nenastaví, pre vybraté skupiny, žiadne práva.


Súvisiace stránky:

Write a comment…