Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovanie a zmeny hodnôt objektov

Hodnoty objektov je možné zobraziť a meniť v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky Hodnoty objektov z ponuky Objekty.

Hodnoty konkrétnych objektov v procese D2000 CNF je možné zobraziť a meniť v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po dvojitom kliknutí na konkrétny objekt a následne výberom voľby Použité objekty z lokálneho pop-up menu (stlačením pravého tlačidla myši v konfiguračnom dialógu).

Hodnoty objektov

Význam jednotlivých tlačidiel v dialógovom okne vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Tlačidlo Význam tlačidla
Pridaj Pridať objekt do zoznamu v okne - otvorí sa zoznam objektov systému D2000.
Vymaž Vyradenie označeného objektu (objektov) zo zoznamu.
Hodnota Otvorenie dialógového okna, ktoré prehľadne zobrazuje všetky atribúty hodnoty označeného objektu.
Edituj objekt Otvorenie konfiguračného dialógu vybraného objektu .
Ulož zoznam Uloženie aktuálneho zoznamu objektov.
Obnov zoznam Otvorenie uloženého zoznamu objektov.
Návrat Zatvorenie okna "Hodnoty objektov".
Riadok Nastavenie konkrétneho riadku pri odkazoch na stĺpec štruktúry.

Ľavá časť okna zobrazuje identifikátor hodnoty a pravá časť hodnotu vo forme tabuľky. Ak je zobrazená hodnota štruktúrovaná, jej štruktúra je znázornená v ľavej časti.

Zobrazovaná hodnota môže byť:

  • objekt zo systému
  • riadok štruktúry - na základnej úrovni je za menom štruktúrovanej premennej uvedený riadok. V určitých prípadoch (napr. Počítaný bod) je možné zadať v rámci konfigurácie objektu odkaz na stĺpec štruktúry (index riadka je [0])
  • položka štruktúry
  • položka archívneho poľa

Ak je zobrazený aspoň jeden riadok štruktúry, v dialógu je prístupná voľba číselnej hodnoty Riadok. Jej nastavením určíme konkrétny riadok štruktúrovanej premennej, z ktorého potrebujeme sledovať hodnoty. Ak je to možné, pri štruktúrovaných hodnotách, v ľavej časti dialógu sú zobrazené len použité položky. Stlačením tlačidla Hodnota sa zobrazí dialógové okno, ktoré prehľadne zobrazuje všetky atribúty danej hodnoty:

Dialógové okno na zobrazovanie atribútov danej hodnoty

Časť Hodnota je variabilná. Závisí od typu hodnoty, ktorá je aktuálne zobrazovaná. Ak je zobrazovaná položka štruktúry typu Objekt (referencia na objekt), je políčko Odkaz na objekt začiarknuté. Pod týmto políčkom je zobrazené meno asociovaného objektu.

Poznámka:
Dialógové okno umožňuje prezerať aj hodnoty ESL lokálnych premenných.

Write a comment…