Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vypínače - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno na editáciu vypínačov pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Procesné alarmy
Parametre
Náhradná hodnota

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný vypínač. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Stavový text

Definovanie stavového textu pre daný vypínač. Stavový text umožňuje predefinovať označenia jednotlivých hodnôt vypínača.

Typ hodnoty

Hodnota objektu Vypínač je typu QI - štvorstavový vstup.

Procesné alarmy


Konfiguračné okno vypínačov - záložka Procesné alarmy

Timeout

Časové oneskorenie (v sekundách) pre vyhodnotenie procesného alarmu. Ku vzniku procesného alarmu dôjde, ak príčina pre vznik alarmu platí minimálne počas tejto doby.

Silent

Aktívna voľba Silent vypína vyhodnocovanie procesných alarmov.

Ignoruj invalid

Aktívna voľba umožní odstrániť neplatné hodnoty pri vyhodnocovaní alarmu.

Príklad: Pri zmene sledovanej hodnoty z S1 na S2 prebieha vyhodnocovanie alarmu nasledovne: S1 --> invalid --> S2.
Pri aktívnej voľbe vyhodnocovanie alarmu bude: S1 --> S2.
Pri neaktívnej voľba vyhodnocovanie alarmu prebehne nasledovne: S1 --> invalid --> S2.

Maska pre Normal

Definovanie zobrazovacej masky, ktorá bude použitá v procese D2000 HI (okno Zoznam alarmov - stĺpec Popis udalosti) po prechode procesného alarmu do stavu Normal.

Jednotlivé položky umožňujúce nastavenie parametrov procesných alarmov sú organizované do tabuľky. Táto tabuľka obsahuje nasledujúce stĺpce:

 • Alarm - stĺpec obsahuje všetky možné príčiny vzniku procesného alarmu pre objekt typu Vypínač.
 • Stav - prepínače umožňujú vybrať práve jednu z volieb Stav, Prechod alebo Žiadny. Pri aktívnej voľbe Stav nastane procesný alarm vtedy, keď hodnota vypínača je minimálne počas doby definovanej parametrom Timeout v príslušnom stave (názov stavu je uvedený v danom riadku, v stĺpci Alarm - pa_NázovStavuHodnoty).
 • Prechod - pri aktívnej voľbe Prechod nastane procesný alarm vtedy, keď dôjde k prechodu hodnoty vypínača do príslušného stavu (názov stavu je uvedený v danom riadku, v stĺpci Alarm - pa_NázovStavuHodnoty).
 • Žiadny - pri aktívnej voľbe Žiadny sa príslušný procesný alarm nebude vôbec vyhodnocovať.
 • Kvitovať - pri aktívnej voľbe je procesný alarm povinne kvitovaný, t.j. musí byť potvrdený operátorom v procese D2000 HI. Procesný alarm "Prechod" je vždy povinne kvitovaný.
 • Kritický - príznak kritického procesného alarmu.
 • Monitor - aktívna voľba spôsobí zápis príslušnej zmeny stavu hodnoty vypínača do logovacej databázy ako spontánna zmena hodnoty.
 • Zobrazovacia maska - definovanie zobrazovacej masky, ktorá bude použitá v procese D2000 HI (okno Zoznam alarmov - stĺpec Popis udalosti) po prechode procesného alarmu do príslušného stavu.

Generovať signál

Parameter Generovať signál zahŕňa tri zaškrtávacie políčka (check box), ktoré majú nasledovnú funkciu:

 • prvé políčko - nachádza sa pod stĺpcami Stav a Prechod. Aktívne (začiarknuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak nastane ľubovoľný z nakonfigurovaných procesných alarmov.
 • druhé políčko - nachádza sa pod stĺpcom Kritický. Aktívne (začiarknuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak nastane ľubovoľný z nakonfigurovaných kritických procesných alarmov.
 • tretie políčko - nachádza sa pod stĺpcom Monitor. Aktívne (začiarknuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak sa zapíše ľubovoľná zo sledovaných zmien do logovacej databázy.

Generovanie signálu znamená, že sa na systémovej premennej Signal_Trigger vygeneruje impulz hodnoty TRUE.

Parametre


Vypínač

Riadiaci objekt vypínača. Riadiaci objekt musí byť typu Qx alebo Boolean. Ak je objekt typu Qx, hodnota riadiaceho objektu sa priamo priradí vypínaču. Ak je riadiaci objekt typu Boolean, platí nasledovné pravidlo:

 • Hodnota riadiaceho objektu je TRUE. Potom sa vypínaču priradí hodnota On.
 • Hodnota riadiaceho objektu je FALSE. Potom sa vypínaču priradí hodnota Off.

Blokáda

Konfigurácia úrovní blokovania vypínača. Blokovacie podmienky (blokády) A a B musia byť objektmi typu Boolean. Ak je hodnota blokády TRUE, považuje sa prislúchajúca blokáda za aktívnu. Zaškrtnutá voľba Aktívne spôsobí, že po štarte procesu D2000 Switch je aktívna blokáda A.
Blokádu A môže ovládať operátor prostredníctvom dialógového okna v procese D2000 HI. Blokádu B nie je možné ovládať.

Povelovanie

Operátor môže prostredníctvom ovládacieho dialógového okna v procese D2000 HI vypnúť, zapnúť alebo zálohovo zapnúť vypínač. Položky Zap., Vyp. a Zal. umožňujú určiť (zápisom do vstupného políčka alebo výberom zo zoznamu) výstupné merané body, ktorým sa na povel operátora priradí zadaná hodnota. Hodnota na priradenie sa definuje výberom zo zoznamu, napravo od vstupného políčka. Povelom operátora sa rozumie stlačenie príslušného tlačidla v dialógovom okne pre ovládanie vypínača.

Timeout

Ak riadiaci objekt (voľba Vypínač) po zadaní povelu nenadobudne žiadanú hodnotu do doby definovanej položkou Timeout, povel je pokladaný za neúspešný a bude generovaný procesný alarm (ak je definovaný v konfigurácii procesných alarmov). Ak je Timeout rovný nule, testovanie sa nevykoná.

Náhradná hodnota


Náhradná hodnota umožňuje v niektorých prípadoch nahradiť hodnotu vypínača získanú procesom komunikácie D2000 KOM inou hodnotou. Hodnota vypínača môže byť nahradená konkrétnou náhradnou hodnotou, alebo ručne nastavená operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom dialógového okna.

Povoliť prepnutie do náhradnej hodnoty v HI

Operátor má v prostredí procesu D2000 HI povolené prepnutie vypínača do náhradnej hodnoty a naspäť.

Použiť náhradnú hodnotu

Povolenie použitia náhradnej hodnoty. Náhradná hodnota vybratá zo zoznamu Náhradná hodnota je použitá pre daný vypínač automaticky od štartu procesu D2000 Switch.

Náhradná hodnota

Pri aktívnej voľbe Použiť náhradnú hodnotu umožňuje tento zoznam vybrať konkrétnu hodnotu, ktorá sa použije ako náhradná hodnota pre vypínač.

Súvisiace stránky:

Write a comment…