Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikačný modul (AM) je množina vhodne nakonfigurovaných objektov D2000, ktoré ako celok plnia určitú úlohu. Táto množina objektov je zastrešená práve jedným objektom typu Aplikačný modul, ktorý je v cieľovej aplikácii nositeľom konfigurácie modulu.

Množina objektov môže byť heterogénna vzhľadom na typ objektov. Každý objekt v konfigurácii aplikácie môže (ale nemusí) byť súčasťou práve jedného aplikačného modulu. Objekt typu Aplikačný modul nemôže byť súčasťou iného aplikačného modulu.


Člen aplikačného modulu

Členom aplikačného modulu môže byť akýkoľvek objekt okrem objektu typu Aplikačný modul, Systémová premenná a Užívateľ. Objekty patriace do AM sú, na základe ich vzťahu k okoliu, rozdelené na dva druhy:

  • Privátne – ich existencia je pre užívateľa AM úplne transparentná. Sú viditeľné len pre tvorcu AM.
  • Verejné – sú viditeľné pre objekty mimo AM (viditeľná je len ich základná konfigurácia), čím tvoria rozhranie medzi AM a jeho okolím.

Okolie aplikačného modulu

Okolie aplikačného modulu tvoria všetky objekty aplikácie, ktoré nie sú súčasťou daného aplikačného modulu. Môžu to byť objekty nezaradené do žiadneho AM alebo objekty iných AM.


Konfiguračná vlastnosť (KV)

Konfiguračná vlastnosť je práve jedna položka konfigurácie objektu (napr. položka monitorovanie pri užívateľskej premennej). Interne je KV vyjadrená cestou k položke objektu v XML reprezentácii objektu (XPath).
V súčasnosti je podporená parametrizácia iba objektov, ktoré je možné editovať v D2000 CNF s nasledovnými konfiguračnými vlastnosťami:

Všetky typy objektov Rodič.
Užívateľská premenná Technické jednotky, transformačná paleta, štartovacia hodnota, čas vzniku, monitorovanie zmien, ukladanie štartovacej hodnoty, manuálne ovládanie.
Štruktúrovaná premenná Rozmer štruktúry, definované štartovacie hodnoty.
Archivovaná hodnota Čas archivácie.


Parameter aplikačného modulu (PAM)

Parameter je definovaný svojím menom, ktoré je v rámci modulu unikátne. Meno parametra musí spĺňať obmedzenia definované pre meno objektu.

Definícia parametra ďalej obsahuje:

  • popis parametra – ľubovoľný text popisujúci význam parametra
  • povinnosť - určuje, či sa hodnota parametra musí vyplniť. Týka sa len parametrov typu objekt a hodnota.
  • typ parametra – reťazec, logická hodnota, celé číslo, reálne číslo, absolútny čas, relatívny čas, objekt, hodnota
  • predvolenú hodnotu
  • obmedzenia závislé od typu parametra (maximum, minimum, povolené typy objektov, maximálna dĺžka)

PAM môže byť naviazaný na jednu alebo viac konfiguračných vlastností členských objektov. Na základe použitia parametrov je možné určiť závislosti medzi parametrami. V súčasnej verzii môže závislosť parametrov vzniknúť len v jednom prípade – v štruktúrovanej premennej a to v prípade, že je parametrizovaný rozmer a súčasne je parametrizovaná jedna alebo viac položiek štruktúry. V tomto prípade sú závislé parametre generované podľa rozmeru zadaného pri importe modulu.

Poznámka 1: Parametre typu Absolútny čas a Relatívny čas nie sú kompatibilné s užívateľskou premennou ani s položkou štruktúrovanej premennej typu Absolútny/Relatívny čas. Pri parametrizovaní takýchto položiek musí byť naviazaný parameter typu Reťazec, ktorý používa formát "hh:mi:ss.mss dd-mm-rrrr" pre absolútny čas a formát "ddd hh:mi:ss.mss" pre relatívny čas.

Poznámka 2: Parametru, ktorý je naviazaný na rodiča nejakého objektu, nie je možné po importe zmeniť hodnotu.


Závislosti aplikačných modulov

Aplikačný modul môže v aplikácii vyžadovať prítomnosť iných aplikačných modulov. Takéto závislosti sa definujú v konfiguračnom dialógu objektu typu Aplikačný modul. Závislosť na inom module sa vždy vzťahuje na kombináciu aplikačný modul - major verzia.

Závislosti sa kontrolujú pri importe aplikačného modulu a ich splnenie je podmienkou možnosti importu modulu.

Write a comment…