Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parametre pre XML Export sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

  • D2000 CNF - položka hlavného menu Systém \ XML Export nastavenia ...
  • D2000 GrEditor - položka hlavného menu Nastavenia \ XML Export nastavenia ...
  • D2000 HI - položka hlavného menu Systém \ XML Export nastavenia ...

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu sa otvorí nasledujúci dialóg:

Nastavenie parametrov pre XML Export objektov spúšťaný z klientov

XML Export nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Export.

Adresár pre XML Export

Vloženie plnej cesty. V prípade nezadania konkrétnej cesty sa automaticky nastaví adresár XML_Export v adresári aplikácie.

Automatický XML Export po uložení objektu

Ak je voľba označená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Export.
Táto voľba je dostupná a funkčná, iba ak nie je označená voľba XML Repository v aktívnom stave.

Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

Ak je voľba označená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Export, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.
Táto voľba je dostupná a funkčná, iba ak je označená voľba Automatický XML Export po uložení objektu.

Tlačidlo

Výber adresára pre uloženie.


Nastavenie parametrov potvrdíme tlačidlom OK.

Write a comment…