Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Záložka umožňuje zobrazovať a odblokovať zablokované alarmy.

Zoznam alarmov - záložka Blokované alarmy

Záložka obsahuje svoj názov a informáciu o okamžitom počte blokovaných alarmov v systéme. Tlačidlo aktivuje základné utriedenie alarmov podľa prvého stĺpca. Položka Usporiadanie zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ňou nasleduje maska pre výber obsahu zoznamu podľa mena objektu.

Zobrazenie a obsah stĺpcov v zozname blokovaných alarmov závisí od konfigurácie zobrazenia alarmov - skupina parametrov Obsah alarmových zoznamov v okne Nastavenia konzoly (alebo Nastavenia užívateľa), parameter Blokované alarmy.

Meno Názov objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Popis Popis objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Popis udalosti Popis alarmovej udalosti podľa definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
Typ alarmu Typ alarmu - systémový alebo procesný.
Čas blokovanie alarmu Posledný čas a dátum blokovania alarmového objektu, t.j. prechodu zo stavu Alarm do stavu Blokovaný.
Technické jednotky Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlavičku daného stĺpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne podľa kľúča určeného týmto stĺpcom. Použitý triediaci kľúč a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políčko Usporiadanie.

Tlačidlo Odblokovať je určené na odblokovanie vybraných alarmov.

Súvisiace stránky:

Write a comment…