Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Procesy - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno procesov pozostáva z nasledovných častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Parametre

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný proces. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre proces je typ hodnoty Pr-Proces.

Parametre


Cesta

Cesta k exe tvaru procesu. Ak sa proces nachádza v pracovnom adresári (adresár, z ktorého sa štartuje systém), nie je nutné zadávať cestu. V ostatných prípadoch, je cestu potrebné zadať.

Adresár

Pracovný adresár procesu po jeho štarte.

Parametre

Štartovacie parametre procesu. Okno s nastavením najpoužívanejších parametrov procesu sa otvorí po stlačení tlačidla Parametre procesu

Autoštart

Automatické štartovanie procesu. Ak je zaškrtnutá voľba Autoštart, proces D2000 Server automaticky štartuje tento proces pri štarte systému D2000. Ak proces skončí svoju činnosť nekorektne (napríklad pádom) proces D2000 Server vykoná jeho reštart (znovuspustenie).

Možnosti štartovania procesu sú:

  • Ako proces - D2000 proces je odštartovaný D2000 kernelom priamo ako proces operačného systému
  • Ako servis (systémové konto) - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod štandardným užívateľom (na OS windows je to Local System)
  • Ako servis pod kontom - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod zadaným užívateľom

Priorita pre štart

Nastavenie priority štartovania procesu má význam vtedy, ak proces D2000 Server automaticky štartuje viacero procesov. Procesy sa potom štartujú v poradí: najprv proces s najvyššou prioritou, nakoniec proces s najmenšou prioritou (čím väčšie číslo, tým vyššia priorita).

Čas inicializácie

Čas inicializácie procesu v sekundách. Proces D2000 Server štartuje ďalší proces až po uplynutí tohto času.


Write a comment…