Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Korekcie staníc a meraných bodov slúžia na rýchlu konfiguráciu objektov pomocou referenčných súborov typu REF alebo CSV. Pomocou týchto súborov je možné vytvárať alebo aktualizovať (update) parametre staníc a meraných bodov. Po výbere položky Korekcia staníc a meraných bodov z menu Objekty sa otvorí nasledovné dialógové okno.

Korekcie staníc a meraných bodov


1Výpisy o priebehu a výsledkoch korekcie.
2Kopírovanie výpisov do schránky.
3Štart procesu korekcie parametrov staníc a meraných bodov.


Stanice


Voľby Protokol a Popis určujú, či sa majú zmeniť nastavenia daných konfiguračných parametrov komunikačných staníc podľa referenčných súborov. V prípade aktívnej voľby sa príslušný parameter nastaví podľa referenčných súborov. Táto aktualizácia sa vykoná pre všetky stanice z konfiguračnej databázy, ktoré sú definované aj v referenčných súboroch.


Archívne hodnoty


Proces D2000 CNF umožňuje vytvoriť z meraných bodov, definovaných v referenčných súboroch, archívne objekty - objekty typu Archivovaná hodnota. Ak je voľba Vytváranie arch. hodnôt aktívna, pre každý meraný bod z referenčného súboru sa vytvorí archívny objekt (archivovaná hodnota). Parameter Rodič definuje rodiča pre archivované hodnoty. Voľba Archívny filter určuje, či sa majú pre vytváranú archivovanú hodnotu použiť nastavenia filtra podľa referenčného súboru. Mená nových archívnych objektov sa vytvárajú podľa nasledujúcich pravidiel:


 1. ak má meno meraného bodu štruktúru

  predpona_mb.vlastne_meno_mb.prípona_mb,

  potom meno archivovanej premennej bude mať štruktúru

  predpona_ar.vlastne_meno_mb.prípona_ar

  Napríklad pre meraný bod M.TempAvg.B04 sa vytvorí archivovaná hodnota ARC.TempAvg.AR1.


 2. ak má meno meraného bodu štruktúru

  #.vlastne_meno_mb.prípona_mb,

  potom meno archivovanej premennej bude mať štruktúru

  predpona_ar.#.vlastne_meno_mb.prípona_ar

  Napríklad pre meraný bod StationKS2.TempAvg.B04 sa vytvorí archivovaná hodnota ARC.StationKS2.TempAvg.AR1.Poznámka: Znak „#“ je pri vytvorení objektu nahradený menom rodiča tohto objektu.


Merané body


Pokiaľ D2000 CNF nájde pri korekcii v referenčných súboroch meraný bod, ktorý sa nenachádza v konfiguračnej databáze, doplní ho do tejto databázy. Ak takýto bod v konfiguračnej databáze už existuje a voľba Aktualizovať merané body je aktívna, prepíše jeho konfiguráciu v databáze podľa referenčného súboru. Toto aktualizovanie (update) meraných bodov sa týka len tých konfiguračných parametrov, ktoré sú v dialógovom okne začiarknuté.

Write a comment…