Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verzie D2000 v12 je k dispozícii inštalačný program pre operačný systém Raspbian pre platformu Raspberry PI (model 2 a vyššie) a pre počítače postavené na Raspberry Compute Module (napr. priemyselný počítač Techbase NPE X500 M3).

Pre zjednodušenie je možné pre Raspberrry PI stiahnuť priamo obraz celého systému s nainštalovanou D2000 z adresy https://d2000.ipesoft.com/download/#raspberry (950 MB, po rozbalení 3.5 GB). Image Raspberry PI neobsahuje grafickú nadstavbu, ale dá sa doinštalovať.

Pre získanie inštalačiek D2000 pre platformu Raspberry PI, ako aj pre získanie obrazov pre priemyselný počítač Techbase NPE X500 M3 kontaktujte prosím obchodné oddelenie Ipesoft-u.

Postup inštalácie a konfigurácie obrazu Raspberry PI:

 • Stiahnite si obraz systému z adresy https://d2000.ipesoft.com/download/#raspberry a rozbaľte ho.
 • Pripojte k čítačke kariet voľnú micro SD kartu s veľkosťou aspoň 4 GB, na ktorú chcete obraz preniesť.
 • Pomocou utility Win32DiskImager (v prostredí Windows) resp. príkazom dd (v prostredí Linux) nakopírujte obraz na micro SD kartu.


  Obr: po spustení Win32DiskImager stačí vybrať stiahnutý obraz (1), cieľovú micro SD kartu vloženú do čítačky kariet (2) a tlačidlom Write (3) zapísať obraz na micro SD kartu.

 • Vložte micro SD kartu do Raspberry PI a pripojte napájanie. Raspberry PI nabootuje z SD karty.

 • Prihláste sa ako prednastavený užívateľ pi, heslo raspberry (heslo odporúčame kvôli bezpečnosti zmeniť).

 • spustite príkazom:
  sudo raspi-config
  konfiguračný nástroj Raspberry. V menu si zvoľte položku "7 Advanced Options" a následne "A1 Expand Filesystem". Potvrďte "OK" a z hlavného menu vyberte "Finish" na ukončenie nástroja. Zvoľte, že chcete reštartovať. Pri reštarte sa súborový systém roztiahne, takže dokáže využiť všetko voľné miesto na micro SD karte.

 • po reštarte a opätovnom prihlásení ako užívateľ pi zistite IP adresu a masku siete príkazom:
  ifconfig eth0
  Príklad výpisu, v ktorom vidieť IP adresu 172.16.0.108 a masku siete 255.255.0.0:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.0.108  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.16.255.255
        inet6 fe80::d2bb:4bde:c49a:5f97  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:a7:f2:5e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5175309  bytes 748932223 (714.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 92287  overruns 0  frame 0
        TX packets 1726640  bytes 739692537 (705.4 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Pozn: Pokiaľ na sieti nemáte DHCP server (prípadne pokiaľ chcete používať fixnú IP adresu), nastavte fixnú IP adresu a masku siete úpravou súboru /etc/dhcpcd.conf.

 • Aby ste zmenenú IP adresu a masku siete vložili do konfiguračného súboru /opt/d2000/instance.properties, editujte ho príkazom:
  sudo nano /opt/d2000/instance.properties

  Zmeňte IP adresu v riadku
  IPAddr1 = 172.16.0.108
  a masku v riadku
  IPMask = 255.255.0.0
  Pokiaľ ste nakonfigurovali aj WiFi rozhranie, môžete upraviť aj riadok s IpAddr2.

  Uložte súbor klávesovou skratkou Ctrl+O a ukončite editor Ctrl+X.

 • Štandardné Raspberry PI neobsahuje hodiny reálneho času (RTC obvody). Pokiaľ nemá Vaše Raspberry PI prístup k predkonfigurovanému NTP serveru (212.82.32.26 t.j. darkstar.sanet.de), musíte špecifikovať vlastný NTP server:
  sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf

  Upravte v sekcii [Time] riadok s IP adresou NTP servera:
  NTP=212.82.32.26

  Uložte súbor klávesovou skratkou Ctrl+O a ukončite editor Ctrl+X. Reštartnite NTP server príkazom
  sudo systemctl restart systemd-timesyncd

  O chvíľu by príkaz date mal vypísať aktuálny čas.

 • Následne reštartujte Raspberry PI príkazom
  sudo reboot

 • Inštalácia obsahuje D2000 s predkonfigurovanou aplikáciou myapp. Prihlásiť sa je možné vzdialene nástrojmi D2000 HI, D2000 CNF, GrEdit, Sysconsole atď. pomocou prednastaveného mena a hesla (SystemD2000/SystemD2000), ktoré takisto odporúčame zmeniť. Pri spúšťaní nástrojov je nutné uviesť parameter /S<ip_raspberry> napr. /S172.16.0.11

 • Po prihlásení sa do D2000 HI sa otvorí prednastavená schéma S.RPI_main. Na schéme sú zobrazené stavy nakonfigurovaných meraných bodov:
Meraný bodBCM pinPopis konfigurácie a funkčnosti (pre rozmiestnenie BCM pinov viď https://pinout.xyz)
M.RPI_22_DI_UP22Pin nakonfigurovaný ako digitálny vstup s pull-up rezistorom (nepripojený má hodnotu 1, po pripojení na zem hodnotu 0).
M.RPI_23_TRIGGER_UP23Pin nakonfigurovaný ako počítadlo zmien signálu s filtrom 100 ms s pull-up rezistorom. Bod meria počet nábežných a dobežných hrán signálu (0V→3.3V a 3.3V → 0V).
M.RPI_24_TRIGGER_UP_TOON24Pin nakonfigurovaný ako počítadlo nábežných hrán s filtrom 100 ms s pull-up rezistorom. Bod meria počet nábežných hrán signálu (0V→3.3V).

M.RPI_25_TRIGGER_UP_TOOFF

25Pin nakonfigurovaný ako počítadlo dobežných hrán s filtrom 100 ms s pull-up rezistorom. Bod meria počet dobežných hrán signálu (3.3V → 0V).
M.RPI_26_DO26Pin nakonfigurovaný ako digitálny výstup (hodnoty True nastaví na výstupe 3.3 V, hodnota Frue nastaví na výstupe 0 V).
M.RPI_27_PWM27Pin nakonfigurovaný ako pulzne-impulzný výstup, ktorého šírka je konfigurovateľná zápisom hodnoty (hodnoty 0-255 zodpovedajú 0-100%)
M.RPI_REVISION-Vráti hodnotu revízie hardvéru (číslo z riadku "Revision" zo súboru /proc/cpuinfo).

Výstupy M.RPI_26_DO a M.RPI_27_PWM je možné ovládať (po pripojení napr. LED diód na príslušné piny je vidieť ich blikanie (pin 26) resp. zmenu jasnosti LED diód (pin 27).

Výstup M.RPI_26_DO je v automatickom ovládaní, mení sa každých 5 sekúnd podľa počítaného bodu.
Prechod do medzi manuálnym a automatickým ovládaním je možný cez riadiaci dialóg, ktorý sa otvorí po kliknutí na horné tlačidlo z dvoch identických označených "GPIO port 26".
Prepínanie hodnoty 0/1 je možné aj pohodlne cez dolné tlačidlo.

Výstup M.RPI_27_PWM je možné ovládať priamo zadaním hodnoty, prípadne klikaním na jednu zo šípok hore/dole.

Na schéme je zobrazený aj graf s časovými priebehmi jednotlivých meraných bodov, ktoré sú vyčítavané z D2000 Archívu.

Schéma je štandardne zobrazená v anglickom jazyku, v menu SystemUser preferences je možné zmeniť jazyk pomocou položky Language z EN na SK alebo CZ.

Následne sa rozhranie aj obsah schémy zobrazí vo vybranom jazyku:


Inštalácia D2000 neobsahuje softvérový licenčný kľúč, takže funguje v režime DEMO (reštart aplikácie každú hodinu). Časovo neobmedzenú dobu prevádzky v DEMO režime je možné dosiahnuť povolením odosielania diagnostických informácií do IPESOFTu. Povolenie sa vykonáva úpravou položiek konfiguračného súboru /opt/d2000/instance.properties


povolenie odosielania diagnostických informácií

InstanceConfig.DiagCollect.Enabled = 1


pre priamy prístup na web

InstanceConfig.Proxy.ProxyType = 0


pre prístup cez proxy server

InstanceConfig.Proxy.ProxyType = 2

vyplňte <proxy_address> a <proxy_port>

InstanceConfig.Proxy.ProxyAddress = <proxy_address>

InstanceConfig.Proxy.ProxyPort = <proxy_port>


ak proxy nevyžaduje autentifikáciu

InstanceConfig.Proxy.ProxyAuth = 0


ak proxy vyžaduje autentifikáciu

InstanceConfig.Proxy.ProxyAuth = 1

vyplňte <user_name> a <user_password>

InstanceConfig.Proxy.ProxyUser = <user_name>

InstanceConfig.Proxy.ProxyPassword = <user_password>


Pri záujme o vygenerovanie licenčného kľúča prosím spustite /opt/d2000/bin/hwinfo. Vznikne súbor s názvom info_<computername>_yyyy-mm-dd.hwi (napr. info_raspberrypi_2018-09-13.hwi), na základe ktorého Vám môže byť vygenerovaná licencia.
Následne licenciu (súbor LicenceRun.code) nakopírujte do adresára /opt/d2000 a reštartujte D2000.


Ďalšie poznámky:

 • Aplikácia myapp obsahuje aj proces sqlite.ARC, ktorý má vypnutý autoštart. Tento archívny proces má experimentále nakonfigurovanú databázu SQLite3. Štandardný SELF.ARC pracuje s PostgreSQL databázou. Pokiaľ by D2000 aplikácia bola spustená ako XML aplikácia, ktorá štartuje z XML súborov (v súčasnosti iba v read-only móde a bez monitorovacej databázy) a archív by používal SQLite3 databázu, bolo by možné prevádzkovať statickú embedded D2000 aplikáciu aj bez PostgreSQL servera.
 • Všetky procesy so zapnutým autoštartom majú štartovací parameter /E-CONO.FILE.LOG, ktorý vypína logovanie do súboru (kvôli šetreniu SD karty). V prípade potreby ho možno odstrániť, prípadne nastaviť aj kernelu v súbore /etc/systemd/system/d2000-myapp.service .
 • Aplikácia myapp je nakonfigurovaná so spustenou Javou (používa sa embedovaná openjdk-11-jre). Úpravou riadku
  Kernel.UseJava = 1
  na
  Kernel.UseJava = 0
  v súbore /opt/d2000/app/myapp/application.properties a následným reštartom je možné vypnúť používanie Javy a zmenšiť tak pamäťovú náročnosť kernela (114 MB → 96 MB podľa výstupu príkazu "ps aux --sort -rss")

 • Aplikácia myapp obsahuje aj tenkého klienta na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Login:

  Po prihlásení sa je zobrazená prednastavená schéma:


 • Aplikácia myapp obsahuje aj SmartWeb dashboard na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>/dashboards. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Sign in:

  Po prihlásení je zobrazený dashboard, ktorý je možné užívateľsky upravovať po kliknutí na modrú ikonu v pravej dolnej časti.


 • Aplikácia myapp obsahuje aj OPC UA server - proces SELF.OUS, ktorý má vypnutý autoštart. Po naštartovaní načíta konfiguračný súbor
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/opcuaserver.conf
  Na zabezpečenú komunikáciu použije privátny kľúč
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/private/private.pem
  a certifikát
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/own/cert.der

  Pokiaľ sa bude k nemu (na port 4840) pripájať OPC UA klient za použitia kryptovania, tak klient bude odmietnutý a jeho certifikát bude uložený do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/rejected.
  Po presunutí do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/trusted bude klient akceptovaný (reštart OPC UA servera nie je nutný).

  Autentifikácia klienta je možná buď anonymná alebo užívateľom sample s heslom sample1 (viď definíciu identifikátora sample_user a jeho použitie v konfiguračnom súbore opcuaserver.conf).
  V konfigurácii aplikácie myapp je kvôli OPC UA serveru vytvorený užívateľ OPCUA_User_SELF (bez možnosti prihlásenia sa). OPC UA servera má rovnaké práva na prístup k objektom aplikácie ako užívateľ OPCUA_User_SELF (v súčasnosti skupina objektov Home_OPCUA_User_SELF definuje iba read-only prístup k systémovým premenným).

 • Image Raspberry PI neobsahuje grafickú nadstavbu (kvôli veľkosti). Pokiaľ ju vyžadujete, je možné ju doinštalovať podľa návodu. Inštalácia Raspberry Pi Desktop vyžaduje:

  sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
  sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
  sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
  sudo apt-get install --no-install-recommends raspberrypi-ui-mods lxterminal gvfs

  následne je možné ešte inštalovať Google Chrome:
  sudo apt-get install chromium-browser
Write a comment…