Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej alebo existujúcej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla Tlačidlo Create New Application Create New Application (resp. kliknutím ľavého tlačidla myši na Application a výberom položky New application) alebo tlačidla Tlačidlo Modify Application Modify Application (resp. kliknutím ľavého tlačidla myši na meno aplikácie a výberom položky Edit). Následne sa v okne Select platform vyberie príslušná platforma.

Application name


Meno novej aplikácie.


Appl. description


Popis aplikácie, ktorý bude možné použiť v tlačových výstupoch.


DB Driver, Engine name


V prípade konfigurácie aplikácie v XML súboroch sa nezadáva.


Startup


Spôsob štartovania aplikácie:


  • Automatic - aplikácia sa odštartuje pri nábehu operačného systému
  • Manual - aplikáciu je potrebné štartovať ručne cez proces D2000 Application Manager
  • Disable - štartovanie aplikácie nie je povolené


Path for executable


Cesta na aplikáciu D2Start vrátane parametrov, ktoré sa odovzdajú procesu D2000 Server.


 

Poznámka 1: Po vytvorení aplikácie s konfiguráciou v XML súboroch sa automaticky vytvorí podadresár "SysCfg_XML" v adresári vytváranej aplikácie.


Poznámka 2: Zmeniť názov aplikácie je možne len pri konfigurácii novej aplikácie. Ak sa jedná o modifikáciu existujúcej aplikácie, toto políčko bude zakázané.

Po vytvorení novej aplikácie (stlačením tlačidla OK) sa otvorí okno pre konfiguráciu archívu.


Embedded systémEmbedded systém predstavuje systém D2000, ktorý nemá napojenie na databázu, ale pri štarte načíta konfiguráciu vo forme XML súborov. Túto konfiguráciu je možné získať z bežiacej aplikácie spustením operácie XML Export celej konfigurácie z prostredia D2000 CNF. Vznikne adresár SysCfg_XML, ktorý je potom nevyhnutné nakopírovať do adresára aplikácie, ktorá bude spustená ako Embedded systém.


Zmeny konfigurácie systému D2000 nebudú perzistentné.


Všetky operácie, ktoré spúšťali SQL príkazy, budú generovať chyby pri snahe o čítanie, resp. zápis do databázy:


  • vytvorenie, mazanie, premenovanie a editácia objektov
  • automatická konfigurácia bitových máp
  • XML Import
  • editácia slovníka
  • iné zmeny konfigurácie


Ďalšie dôsledky:


  • neexistuje monitorovacia databáza
  • nie je možné importovať ani exportovať históriu zmien objektov (chýba napojenie na DB)


Upozornenie: Embedded systém nefunguje pre Tenkého klienta a JAVA aplikácie.


Súvisiace stránky:

Správa aplikácií
Konfigurácia aplikácie
Parametre pre proces D2000 Server

Write a comment…