Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Táto kapitola popisuje okno s novým používateľským rozhraním správy alarmov funkčné od verzie D2000 12.2. V prípade potreby je možné D2000 HI spustiť s pôvodným používateľským rozhraním alarmov prostredníctvom parametra príkazového riadka /OLDUI

Otvorenie okna na správu alarmov v procese D2000 HI je možné uskutočniť: 

 • výberom položky Alarmy z menu ponuky Otvor
 • kliknutím na tlačidlo v Hlavnom nástrojovom paneli
 • stlačením klávesy F2
 • alebo kliknutím myši na symbol žiarovky umiestnenom v ľavom dolnom rohu okna procesu D2000 HI

Používateľské okno pre správu alarmov sa môže otvárať aj automaticky pri vzniku alarmu v prípade ak sú správne nakonfigurované nastavenia použivateľa alebo konzoly.


Východzie nastavenie okna pre správu alarmov

Východzie nastavenie okna pre správu alarmov. Východzie nastavenie obrazovky môže byť predkonfigurované aj inak.


Dialóg alarmov sa skladá z pomenovaných panelov: Aktívne  alarmy, Blokované alarmyVšetky alarmy, a História organizovaných pomocou záložiek s ich názvom. Skrytý panel vieme zobraziť kliknutím na záložku (tab) s jeho názvom. Panely je možné po obrazovke ľubovolne presúvať podržaným tlačidlom myši po kliknutí na jeho záložku. Takýmto spôsobom je možné obrazovku alarmov ľubovolne organizovať.

Jednotlivé panely zobrazujú nasledovné údaje:

 • panel Aktívne  alarmy zobrazuje aktuálny zoznam aktívnych alarmov alebo alarmov ktoré treba potvrdiť (sú v stave Nekvitovaný)
 • panel Blokované alarmy zobrazuje aktuálny zoznam blokovaných a dočastne pozastavených alarmov
 • panel Všetky Alarmy zobrazuje všetky alarmy, ktoré su nakonfigurované v systéme
 • panel História zobrazuje aktuálny priebeh alarmových udalostí. V princípe je obsah tohto panela totožný so špeciálne nakonfigurovaným monitorovacím dialógom s dátami načítavanými z monitorovacej databázy


Rozloženie panelov ako aj ich konfigurácia sa po zmene používateľom a vypnutí D2000 HI automaticky nepamätá. Východziu konfiguráciu alarmového okna je možné nastaviť použivateľom alebo administrátorom postupom popísaným v poslednej podkapitole.

Všetky alarmové panely zdieľajú množstvo spoločnej funkcionality či už je to skrývateľný filter v ľavej časti panela, detail alarmu/udalosti v pravej časti alebo ovládanie tabuľky a jej kontextového panela umiestneného nad tabuľkou. Z tohto dôvodu nasledovné podkapitoly sú organizované tak aby popisovali spolučnú funkcionalitu na jednom mieste a teda aby sa ten istý opis neopakoval zbytočne niekoľko krát.

Panel "Aktívne alarmy"

Panel aktívnych alarmov zobrazuje všetky práve aktívne alarmy v systéme (svetlo červenou farbou textu), v špeciálnom prípade aj alarmy ktoré su už neaktívne, ale vyžadujú potvrdenie (tzv. povinne kvitované alarmy). V tabuľke sú takéto alarmy zobrazené modrou farbou textu. Potvrdený (kvitovaný) alarm, ktorý je stále aktívny je zobrazený tmavo červenou farbou. Aktívne alarmy je možne potvrdiť buď dvojklikom na riadok v tabuľke alebo tlačidlom "Potvrdiť" v spodnej časti panela aktívnych alarmov. Toto tlačidlo je aktívne v prípade je možné potvrdiť aspoň jeden vyselektovaný alarm. Vedľa tlačidla potvrdiť sa ešte nachádzajú tlačidlá "Blokovať" a "Pozastaviť", ktoré menia stav vybraných alarmov na blokovaný - v podstate sa tieto alarmy z panela aktívnych alarmov stratia a objsavia sa v paneli blokovaných alarmov. 

Panel aktívnych alarmov, prvý alarm v tabuľke je neaktívny ale stále vyžadujúci potvrdenie, druhý je kvitovaný ale stále aktívny, zvyšné alarmy sú aktívne nekvitované.

Okrem tlačidiel meniacich stav a alarmu sú v spodnej časti všetkých alarmových panelov prítomné tlačidlá "Detail" a "História". Tlačidlo "Detail" otvára v pravej časti detail vybraného alarmu s možnosťou zobraziť všetky schémy, na ktorých je objekt prislúchajúci k alarmu použitý. Tlačidlo "História" zobrazí samostatný dialóg monitorovania s prednastaveným filtrom práve toho objektu, ktorý je vybraný v tabuľke. 

Po stlačení tlačidla "Detail" sa pre vybraný alarm v pravej časti obrazovky zobrazí jeho detail.

Po kliknutí na tlačidlo  pri položke Schémy objektu sa zobrazí zoznam schém na ktorých sa daný objekt (v tomto prípade P.Alarm) nachádza.

Detail alarmu pre objekt P.Alarm, ktorý sa nachádza na schéme s popisom "Moja Schéma" po presunutí kurzora nad linku sa zobrazí meno schémy (v tomto prípade "S.aaa").

Cez linku s popisom alebo menom schémy (ak popis nie je vyplnený) je možné kliknutím danú schému otvoriť v okne HI.

Filter alarmových panelov

V lavej časti alarmových panelov sa nachádza filter skrývateľný cez tlačidlo umiestnené nad tabuľkou. Obsah tabuľky s alarmami sa automaticky mení po každej zmene filtra používateľom. tlačidlo vyhľadať umiestnené nad tabuľkou v tomto prípade plní len funkciu .  Zároveň po zmene sa sprístupní aj tlačidlo pre zrušenie všetkých filtračných podmienok (resp. ich vrátenie do východzieho stavu). Filter vo vrchnej časti obsahuje strom alarmových logických skupín. Tento strom zobrazuje aj počty alarmov ktoré neboli kvitované (aktívnych aj neaktívnych) za menom danej alarmovej skupiny s aspoň jedným nepotvrdeným alarmom. Po presunutí kurzora nad toto číslo sa zobrazí podrobnejšia štatistika s nekvitovanými ale aj kvitovanými alarmami danej logickej skupiny alarmov. Po kliknutí na položku v strome sa v tabuľke automaticky  vyfiltrujú iba iba alarmy ktoré do danej skupiny prislúchajú. Cez tlačidlo Ctrl je možné vybrať viac alarmových skupín naraz. Strom alarmových skupín je na každej úrovni zbalovateľný cez ikonu . Ak alarmy vybrané v tabuľke patria do nejakej alarmovej skupiny, jej meno je v strome dynamicky zvyraznené tučným písmom.

Popup s detailnými počtami aktívnych alarmov po presunutí kurzora nad sumárne číslo počtu alarmov (napr.). 

Logické skupiny s aspoň jedným aktívnym alarmom majú aj zmenenú ikonu .

Ak je sumárne číslo zobrazené s modrým pozadím (napr.) znamená to že v danej logickej skupine sú iba nepotvrdené (nekvitované) neaktívne alarmy.Filter alarmových logických skupín je možné doplniť o filtrovanie atribútových logických skupín po stlačení tlačidla . V tomto prípade sa pod strom alarmových skupín pridá multiselect výberovník so zoznamom atribútových logických skupín.


Pod stromom alarmových logických skupín sa po stlačení tlačidla "Pridať podmienku" zobrazil multi selekt výberovník atribútových logických skupín (ikony s ).

Aktuálne je v ňom vybraná položka Bratislava atribútovej logickej skupiny Lokalita.


Opakovaným stlačením tohto tlačidla je možné pridať ľubovolny počet dodatočných filtrov logických skupin pre hľadané objektov. Jednotlivé multiselect komponenty je možné opačným spôsobom odstrániť kliknutím na prislúchajúcu ikonu . Pod tlačidlom  sa nachádzajú ďalšie dva filtračné komponenty. Cez prvý je možné vyfiltrovať tie alarmy, ktoré nastali v danom časovom intervale (napr. za posledných 8 hodín). Cez druhý sa dajú vyfiltrovať iba alarmy  prislúchajúce k objektom na danej schéme.

Naľavo výberovník intervalu pre filtrovanie alarmov podľa ich času ich zmeny, v pravo výberovník objektov typu schéma s autodoplňovaním mena objektu (alternatívne je možné dvojklikom vyvolať samostaný dialóg s výberom schémy, viď nasledujúci obrázok).

Samostatný dialóg s výberom schémy do filtra. Výber schémy sa realizuje buď dvojklikom na riadok v tabuľke, alebo potvrdzovacím tlačidlom v pravej dolnej časti dialógu.

Panel "Blokované alarmy"

Panel blokovaných alarmov zobrazuje aktuálne blokované alebo pozastavené alarmy  v systéme. Na prvý pohľad sa dá všimnúť že tlačidlá v spodnej časti panela sa oproti aktívnym alarmom zmenili a z operácii nad vybranými alarmami je možné v tomto paneli vybrané alarmy hromadne odblokovať. Alternatívne sa dajú jednotlivé alarmy rýchlo odblokovať aj dvojklikom na riadok tabuľky. Vo filtri sa v tomto pripade za názvami alarmových logických skupin nezobrazujú aktuálne počty aktívnych alarmov - tieto čísla v tomto pohľade nemajú zmysel.

Panel aktívnych alarmov, vybrané alarmy je možné odblokovať cez tlačidlo pod tabuľkou.

Panel "Všetky alarmy"

Panel všetkých alarmov zobrazuje všetky definované alarmy v systéme. Tento pohľad má význam napr. pri pravidelných revíziách a kontrole definovaných alarmov. Oproti predchádzajúcim panelom obsahuje tento pohľad viacero zmien. Pod tabuľkou sú dostupné všetky tlačidlá  pre operácie s vybranými alarmami známe z  predchádzajúcich pohľadov. Tabuľka môže obsahovať tisíce záznamov a preto zobrazuje záznamy po stránkach - stránkovanie je možné vidieť v pravom hornom rohu. Zmenil sa aj obsah filtra, ktorý zobrazuje v strome namiesto výhradne alarmových logických skupín, všetky logické skupiny, kedže v tomto pohľade nie striktne viazaný minimalizáciou položiek logických skupín kvôli rýchlej identifikácii alarmových situácií.


Panel  všetkých alarmov, v spodnej časti obrazovky je možné si všimnúť tlačidlá so všetkými operáciami nad vybranými alarmami.

Panel "História"

Ako už samotný názvov napovedá, tento panel zobrazuje historický priebeh stavov alarmov. V princípe je to vlastne obsah monitorovacieho dialógu, ktorý je nakonfigurovaný s prednastaveným filtrom tak aby zobrazoval iba udalosti typu alarm. Tento filter je samozrejme možné zmeniť. Detailný popis celej funkcionality dialógu Monitorovania sa nachádza v samostatnej časti dokumentácie.

Východzí stav pohľadu na historický priebeh alarmov zobrazuje posledné vzniknuté udalosti na konci tabuľky (tabuľka sa automaticky skroluje nadol pokial do nej neklikneme)


Funkcie tabuľkovej časti panelov

Všetky alarmové panely s tabuľkou obsahujú spoločné funkcionality ktoré popíšeme v tejto kapitole. Nad tabuľkou sa nachádza panel s tlačidlami, vyhľadávacím polom  a stránkovaním (v prípade ak je tabuľka nakonfigurovaná tak aby údaje stránkovala).

Panel nad tabuľkami poskytuje všeobecné funcionality pre tabuľku a jej dáta.

Funkcionality tohto panela sú nasledovné:

 • /  - skrývanie/zobrazovanie filtra na pravej strane panela
 • / - zapnutie skrolovania k naposledy pridaného záznamu do tabuľky, pokiaľ je do tabuľky pridaný nový záznam (alarm,  udalosť) tak sa tabuľka automaticky naskroluje/nastránkuje na tento záznam. Zapnutie tohto sledovania automatický zmení sortovanie záznamov podľa vybradného časového stĺpca tak aby nové záznamy boli pridávané chronologicky na koniec tabuľky. Sledovanie sa automaticky ruší pri akejkoľvek operácii v tabuľke (napr. vyber riadka, manuálne skrolovanie k starším záznamom a pod.).
 •  - menu pre export všetkých záznamov z tabuľky do formátov TXT, CSV, PDF alebo do schránky (clipboardu)

Exportovanie všetkých záznamov do PDF  cez dropdown menu tlačidla export. Vpravo hore sa zobrazuje progres celého exportu na konci ktoré sa zobrazí štandardný dialóg na uloženie súboru.

Exportovanie iba vybraných záznamov tabuľky cez kontextové menu vyvolané pravým tlačidlom myši.

 •  - menu s rozšírenými možnosťami tabuľky: • No labels
Write a comment…