Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Implementované funkcie

Do výrazu pre objekt typu Počítaný bod alebo do editovaného ESL skriptu je možné vkladať funkcie buď priamo zápisom pomocou klávesnice alebo výberom z ponúknutého zoznamu funkcií. Zoznam funkcií sa objaví po stlačení tlačidla Funkcie v konfiguračnom okne počítaných bodov alebo v okne pre konfiguráciu skriptu.

Rozdelenie implementovaných funkcií:

Zoznam implementovaných funkcií


Trigonometrické funkcie:


Matematické funkcie:


Funkcie pre prácu s dátumom a časom:


Funkcie pre prácu so znakmi a textovými reťazcami:


Funkcie vyhodnocujúce priebeh hodnoty za časový úsek:


Funkcie pre definovanie a analýzu impulzných hodnôt:


Špeciálne aplikačné funkcie:


Funkcie pre prácu so štruktúrovanými premennými:


Funkcie pre manipuláciu s atribútmi hodnoty objektu:


Systémové funkcie:


Ostatné funkcie:

Write a comment...