Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %TimeFromItems


Funkcia
Funkcia vráti absolútny čas zo zadaných zložiek času.
Deklarácia
TIME %TimeFromItems(
   INT in year,
   INT in month,
   INT in day,
   INT in hour,
   INT in min,
   INT in sec,
   INT in msec,
   INT in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
year rok
month mesiac
day deň
hour hodina
min minúta
sec sekunda
msec milisekunda
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Príklad
 %TimeFromItems(2002,9,12,10,15,0,0)  ; výsledok je abs. čas zodpovedajúci hodnote 12-9-2002 10:15:00.000 

Write a comment...