Funkcia %Month


Funkcia
Funkcia vracia časovú zložku - mesiac - z absolútneho času.
Deklarácia
INT %Month(
   TIME in Arg,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
Arg Argument funkcie.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Príklad
 %Month(SysTime)      ; výsledkom je aktuálny mesiac systémového času 

Write a comment...