Funkcia %RelTimeToStr


Starý názov funkcie
%RTToStr
Funkcia
Funkcia konvertuje časový interval na textový reťazec podľa zadanej masky
Deklarácia
TEXT %RelTimeToStr(
   REAL in TimeR,
   TEXT in maska
 )

Parametre
TimeR Časový interval.
maska Formát času vo výslednom reťazci.

Poznámka
Poloha jednotlivých zložiek času je daná výskytom nasledovných reťazcov v zadanej maske:

Reťazec Význam reťazca
ddd Počet dní
hh Hodiny
mi Minúty
ss Sekundy
mss Milisekundy

Príklad
 %RelTimeToStr(M.TiA_01, "ddd hh:mi:ss.mss") 

Write a comment...