Funkcia %TimeToStrEx


Funkcia
Funkcia konvertuje absolútny čas na textový reťazec podľa zadanej masky.
Deklarácia
TEXT %TimeToStrEx(
   TIME in TimeA,
   TEXT in maska,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
maska Formát času vo výslednom reťazci.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Poznámka
Poloha jednotlivých zložiek času je daná výskytom nasledovných reťazcov v zadanej maske.

Reťazec Význam reťazca
rrrr alebo yyyy Štvorciferné vyjadrenie roku.
rr alebo yy Posledné dve číslice roku.
mm Mesiac
dd Deň
hh Hodina
hb, HH Obchodná hodina - poradová hodina v dni od 1 do 25.
mi Minúta
ss Sekunda
mss Milisekunda
tttt Názov dňa v týždni *.
ttt Trojpísmenková skratka názvu dňa v týždni *.
tt Dvojpísmenková skratka názvu dňa v týždni *.

Funkcia je zhodná s funkciou %TimeToStr, okrem rozdielov pri prevode nejednoznačného času - zmena letného času na zimný a naopak - funkcia zobrazuje čas s pridaním znaku A alebo B podľa toho, či čas patril do letného alebo zimného času.

Znaky A a B sa pridávajú pre prechodnú hodinu, ktorá je závislá na použitom časovom pásme. V časovom pásme GTM+1 je to o druhej hodine ráno lokálneho času, v časovom pásme GMT+2 je to o tretej hodine ráno lokálneho času a pod.

Príklad: A2:10:00 26-10-2003 (pre časové pásmo GMT+1)
Príklad
 %TimeToStrEx(M.TiA_01, "hh:mi:ss.mss dd-mm-rrrr") 

Write a comment...