Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %WeekOfYear


Funkcia
Funkcia vracia poradové číslo týždňa pre zadaný čas.
Deklarácia
INT %WeekOfYear(
   TIME in time,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
time Argument funkcie.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Poznámka
Rozsah možných hodnôt funkcie je 1 až 53.
Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom sú aspoň 4 dni z tohto kalendárneho roka.

Ak je posledný týždeň v roku a prvý týždeň nasledujúceho roka v rovnakom týždni, funkcia vráti rovnaké číslo pre obidva týždne (rovnako ako je označenie v kalendári).


Write a comment...