Počítané body a skript ESL používajú rovnaký matematický aparát. Jednotlivé odlišnosti medzi eventami a počítanými bodmi (z hľadiska používania matematického aparátu) sú na príslušnom mieste spomenuté a vysvetlené. Táto kapitola je venovaná práve matematickému aparátu, ktorý sa používa pri definovaní konfigurácie oboch spomenutých typov objektov.

  • Typy hodnôt - vysvetlenie jednotlivých typov hodnôt
  • Systémové konštanty - prehľad všetkých konštánt systému D2000
  • Atribúty hodnoty objektu - používanie odkazov na jednotlivé atribúty komplexnej hodnoty systému D2000
  • Výrazy - syntax matematických výrazov v počítaných bodoch a eventoch, operandy a operátory
  • Funkcie - prehľad a vysvetlenie všetkých funkcií implementovaných v systéme D2000
Write a comment...