Funkcia %NextMonth


Starý názov funkcie
%NextMonthT
Funkcia
Funkcia vracia čas začiatku nasledovného mesiaca posunutý o offset daný parametrom Offset. Parameter Offset môže mať aj záporné hodnoty. Výsledkom je hodnota typu Absolútny čas.
Deklarácia
TIME %NextMonth(
   INT in Offset,
   UNIVAL in CalcTrigger,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
Offset Parameter určujúci posun (offset) [s].
CalcTrigger Výpočtový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ľubovoľného typu.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Write a comment...