Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %LocalToMonoTime


Funkcia
Funkcia vráti hodnotu typu Absolútny čas. Táto je v zimnom období zhodná s hodnotou vstupného parametra. Pre letný čas je zadaná hodnota zmenšená o 1 hodinu.
Deklarácia
TIME %LocalToMonoTime(
   TIME in Time
 )

Parametre
Time Argument funkcie.

Write a comment...