Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %StrToRelTime


Starý názov funkcie
%MkRT
Funkcia
Funkcia konvertuje textový reťazec (string) na časový interval (relatívny čas).
Deklarácia
REAL %StrToRelTime(
   TEXT in timeString
 )

Parametre
timeString Text vo formáte uvedenom nižšie.

Poznámka
Formát času je DDD hh:mm:ss, kde:

DDD INT Počet dní
hh INT Hodina
mm INT Minúta
ss INT Sekunda

Príklad
 %StrToRelTime("156 14:23:25") 

Write a comment...