Funkcia %WeekNr


Funkcia
Funkcia vracia poradové číslo týždňa pre zadaný čas.
Deklarácia
INT %WeekNr(
   TIME in time,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
time Argument funkcie.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Príklad
%WeekNr(SysTime)     ; výsledkom je poradové číslo aktuálneho týždňa

Poznámka
Pre dátum 1. januára funkcia vracia hodnotu 1.
Pre posledný týždeň v roku a prvý týždeň nasledujúceho roka, funkcia vracia rozdielne hodnoty aj napriek tomu, že v kalendári to môže byť ten istý týždeň.

Na zabránenie tejto nezrovnalosti odporúčame použiť funkciu %WeekOfYear.
Write a comment...