Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %Min


Funkcia
Funkcia vracia časovú zložku - minúta - z absolútneho času.
Deklarácia
INT %Min(
   TIME in Arg,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
Arg Argument funkcie.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Príklad
 %Min(SysTime)       ; výsledkom je aktuálna minúta systémového času 

Write a comment...