Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomocou tlačidiel nástrojového panela Kreslenie môžete vytvárať grafické objekty ako sú čiary, obdĺžniky, mnohouholníky, kruhy, elipsy, kvádre, texty atď. Táto kapitola popisuje postupy vytvárania jednotlivých grafických objektov a parametre týchto objektov.


Nasledujúci obrázok zobrazuje nástrojový panel Kreslenie.

Každé tlačidlo, okrem prvých dvoch tlačidiel (1) (tieto umožňujú vyberať jednotlivé objekty alebo skupinu viacerých grafických objektov v schéme), reprezentuje jeden typ grafického objektu. Tlačidlá zahŕňajú základné grafické prvky (2), Zobrazovače (3), objekty v JVM (4),  Windows prvky (5), ActiveX objekty a tlačidlá súvisiace s tenkým klientom (6). Posledné dve tlačidlá (7) umožňujú zostaviť používateľskú ponuku tlačidiel v nástrojovom paneli.


Write a comment…