Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnUserInput


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnUserInput(IN INT _refId)
 ; akcie
 END OnUserInput 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnUserInput
 ; akcie
 END XXX_OnUserInput 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis
Udalosť je generovaná po zatvorení ovládacieho okna nad ľubovoľným grafickým objektom alebo nad Windows prvkom Tlačidlo.

Ak sa v schéme zatvorí ovládací dialóg nad grafickým objektom, ktorý nie je zviazaný s referenčnou premennou, bude aktivovaná globálna obsluha udalosti OnUserInput a parameter _refId bude mať hodnotu 0.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalosti: Zatvorenie ovládacieho okna nad grafickým
 ; objektom, ku ktorému je pripojená referenčná premenná _entry
 ENTRY entry_OnUserInput
  ...
 END entry_OnUserInput 

 
Globálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalostí: Zatvorenie ovládacieho okna v schéme nad grafickým
 ; objektom, ktorý nemá definovanú špeciálnu obsluhu tejto udalosti
 ENTRY OnUserInput(IN INT _refId)
 ; _refId - hodnota referenčnej lokálnej premennej schémy,
 ; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
  IF _refId = _entry THEN ; test ktorý určí, nad ktorým grafickým
              ; objektom bol zatvorený ovládací dialóg
   ...
 
  ELSIF _refId = 0 THEN
    ; bol zatvorený ovládací dialóg nad grafickým objektom,
    ; ktorý nemá definovanú referenčnú premennú
  ENDIF
 END OnUserInput 

Poznámka
Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_entry, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Write a comment…