Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paletka Pripojenie objektu slúži na vytváranie väzieb medzi grafickými a ostatnými objektmi systému D2000. Definovanie týchto väzieb umožňuje v procese D2000 HI graficky zobrazovať a ovládať reálne hodnoty monitorovanej technológie prostredníctvom jednotlivých grafických objektov.
V záhlaví okna je po výbere objektu zobrazený typ objektu s interným identifikátorom a v prípade, že objekt má definovanú referenčnú premennú, zobrazí sa aj jej meno.

Paletka Pripojenie objektu

Paletka Pripojenie objektu môže, v závislosti od typu vybratého grafického objektu, obsahovať nasledujúce záložky.


ZáložkaParametre v záložke
Zobraz.Parametre pripájania grafického objektu na zobrazovanie. Výber objektu systému D2000 pre pripojenie ku grafickému objektu, výber zobrazovacej, a pre niektoré typy grafických objektov, aj doplnkovej palety. Pre objekty typu Štruktúrovaná premenná je potrebné definovať názov stĺpca štruktúrovanej premennej a riadok.
PaletyNastavenie palety alebo externej palety a ovládacieho objektu, ktorý bude ovládať spôsob zobrazenia objektu.
OvládanieParametre pripájania grafického objektu na ovládanie.
SkriptPriradenie referenčnej premennej pre skript, a vyvolanie editačného okna skriptu pre definíciu obsluhy udalosti.
Prekresl.Nastavenie spôsobu prekresľovania grafického objektu pripojeného na zobrazovanie.
DynamikaKonfigurácia parametrov dynamického zobrazovania objektov (len pre niektoré grafické objekty).
ActiveXVýber a nastavenie ActiveX objektu vloženého do grafickej schémy.
Info text/URL

Nastavenie tzv. info textu - textu, ktorý sa zobrazí formou  bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad grafickým objektom v schéme v procese D2000 HI.
Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy

VýberNastavenie výberovej a triediacej podmienky.
ParametreKonfigurácia parametrov grafického objektu.
VzhľadDefinovanie vzhľadu grafického objektu.
InéKonfigurácia ostatných, menej používaných parametrov zobrazovača typu Browser.
Hr. zmenyDefinovanie rovnakých parametrov pripojenia pre skupinu grafických objektov, alebo modifikácia spoločných parametrov.Pri pravom okraji paletky je umiestnených niekoľko tlačidiel, pomocou ktorých je možné ...


Vybrať systémový objekt D2000 na pripojenie.
Použiť pripojenie z naposledy vybratého objektu ako vzor.
Zrušiť vykonané zmeny.
 
Zjednotiť pripojenia - ak je vybratá záložka Zobraz., tak sa jej obsah presunie do záložky Ovládanie a naopak.
Rozpojiť (zrušiť) pripojenie - podľa vybratej záložky - Zobraz. / Ovládanie.
Testovať korektnosť parametrov pripojenia - všetky položky vo všetkých záložkách paletky.
Otvoriť paletku Vlastnosti objektu. Táto funkcia funguje aj opačne, t.j. v paletke Vlastnosti objektu otvorí paletku Pripojenie objektu.Poznámka:
Nasledujúci popis záložiek Pripojenie objektu nie je úplný, v závislosti od typu grafického objektu sa niektoré záložky v dialógovom okne nenachádzajú, alebo niektoré parametre v záložkách sú neaktívne.
Parametre, ktoré sú špeciálne použité len pre určitý typ grafického objektu sú bližšie popísané v príslušnej kapitole.


Zobraz.


Paletka Pripojenie objektu - záložka Zobraz.
 


1, 2Výber objektu (1) alebo lokálnej premennej (2), ktorý chcete pripojiť na zobrazenie.
3Výber dynamickej hodnoty riadku lokálnej premennej.
StĺpecVýber stĺpca lokálnej premennej.
RiadokVýber riadku lokálnej premennej.


Viac informácií o pripájaní objektu na zobrazovanie sa dozviete v kapitole Pripojovanie objektov na zobrazovanie.


Palety • Počet paliet v objekte: 3, volia sa na záložke 3 tlačidlami (označenými číslicami 1,2,3) pre výber palety.
 • Vlastnosti: pre jeden grafický objekt je možné pripojiť N objektov, pričom ku každému pripojenému objektu bude priradená zobrazovacia paleta.
 • Len prvý objekt je použitý na skutočné zobrazenie (ostatné objekty len vyberajú grafické atribúty z paliet).
 • Prejavy v HI: pri zmene ľubovoľného z objektov je potrebné postupne aplikovať všetky palety (alebo modifikovať len tie atribúty, ktoré sú redefinované paletou, kde sa zmenil objekt).
 • Predpokladané použitie: každá z paliet bude ovládať iný grafický atribút (forecolor, textcolor, backcolor, visibility, ...) - inak by mohlo dôjsť ku kolízii predpisov.


Paletka Pripojenie objektu - záložka Zobraz.1Výber zobrazovacej palety, ktorá definuje spôsob zobrazovania objektu v procese D2000 HI - voliteľný parameter.
2Výber rozšírenej zobrazovacej palety, ktorá definuje ďalšie možnosti zobrazovania objektu v procese D2000 HI (voliteľný parameter; môže byť špecifikovaná len pre grafické objekty typu Text, Bitmapa a Tlačidlo).
3, 4Výber objektu (3) alebo lokálnej premennej (4), ktorý chcete pripojiť na zobrazenie.
StĺpecVýber stĺpca lokálnej premennej.
RiadokVýber riadku lokálnej premennej.
5Výber dynamickej hodnoty riadku lokálnej premennej.


OvládanieOvládanie objektu stlačením alebo pustením tlačidla myši nad grafickým objektom. Vyberá sa kliknutím na záložku Stlačenie alebo Pustenie.
Môže mať dva stavy:


 • Objekt je pripojený  - modrá ikona
 • Objekt nie je pripojený - čierna ikona

Paletka Pripojenie objektu - záložka Ovládanie


1, 2Výber objektu (1) alebo lokálnej premennej (2), ktorý chcete pripojiť na ovládanie.
3Výber funkcie namiesto pripojeného objektu:
 • %ACKChange - potvrdenie hodnôt všetkých objektov v schéme. Hodnoty, ktorých posledná zmena nebola potvrdená operátorom, majú stav NoAcknValue.
 • %CLOSE - zatvorenie grafickej schémy.
 • %History - história grafickej schémy.
 • %History2 - história grafickej schémy - zobrazuje históriu v rámci jednej hodiny od zadaného času (v dialógovom okne sa nastaví iba počiatočný časový interval (1))
 • %MovePicture - zmena polohy schémy pomocou myši. Je možná iba v akcii na stlačenie ľavého tlačidla myši (D2000 V12.2N)
 • %ViewTrend - zobrazenie priebehu pripojeného objektu v dynamickom grafe.
 • %ViewTrendAdd - zobrazenie priebehu pripojeného objektu v dynamickom grafe v prídavnom okne.
 • %ToggleNotes - Zviditeľní/schová prístroj notes v schéme (D2000 V12.2N)
 • %NStepBack - volanie funkcie navigátora - predchádzajúci pohľad.
StĺpecVýber stĺpca lokálnej premennej.
RiadokVýber riadku lokálnej premennej.
4Výber dynamickej hodnoty riadku lokálnej premennej.


Nastaviť priamo


Rýchle nastavovanie hodnôt objektov číselného typu. Po kliknutí ľavého tlačidla myši na grafický objekt (grafická schéma je otvorená na pracovnej ploche procesu D2000 HI) sa zobrazí ovládacie dialógové okno zredukované na jedno vstupné políčko. Zápisom do tohto políčka je možné priamo zapísať hodnotu pripojeného objektu. Potvrdenie zadanej hodnoty sa vykoná stlačením klávesy Enter. Zadávanie hodnoty je možné prerušiť klávesou Esc.


Otvor okno


Pri kliknutí ľavého tlačidla myši na grafický objekt (grafická schéma je otvorená na pracovnej ploche procesu D2000 HI) sa zobrazí ovládacie dialógové okno pripojeného objektu. Typ dialógového okna závisí od typu pripojeného objektu.

Tento typ ovládania v prípade grafických informačných okien, t.j. objektov typu grafická schéma, graf umožňuje otvoriť ich okno na pracovnej ploche procesu D2000 HI. V paletke sa objaví tlačidlo Umiestnenie, ktoré umožňuje definovať spôsob umiestnenia grafického informačného okna v HI.


Nastav hodnotu


Priradenie konkrétnej hodnoty objektu. Vybratému objektu sa priradí hodnota definovaná vo vstupnom políčku. Implementované sú nasledovné spôsoby priradenia:


 • ON - hodnota objektu sa nastaví na TRUE
 • OFF - hodnota objektu sa nastaví na FALSE
 • ONOFF - hodnota objektu sa zmení na opačnú (z TRUE na FALSE a z FALSE na TRUE)
 • KVIT - hodnota objektu sa nastaví na KVIT (potvrdenie alarmu)


Aj s potvrdením


Zaškrtnutá voľba spôsobí, že zmena niektorého z atribútov objektu v procese D2000 HI bude vyžadovať dodatočné potvrdenie.


Autom. zatvoriť


Ak je voľba zaškrtnutá, zmena niektorého z atribútov objektu v procese D2000 HI spôsobí zatvorenie ovládacieho okna objektu.V prípade pripojenia objektov typu Schéma a Graf sa v paletke objaví tlačidlo Umiestnenie, ktoré umožňuje definovať spôsob umiestnenia grafického informačného okna v procese D2000 HI.

Paletka Pripojenie objektu

Zdedená inštancia


Položka Zdedená inštancia umožňuje viacnásobné otvorenie toho istého objektu (graf, schéma) s rovnakým číslom inštancie.


Inštancia


Položka Inštancia umožňuje viacnásobné otvorenie toho istého objektu (graf, schéma) s rôznym číslom inštancie. Takéto viacnásobné otvorenie má význam len pre aktívnu schému / graf, pretože len aktívna schéma / graf dokáže zistiť svoje aktuálne číslo inštancie a modifikovať podľa toho svoj obsah alebo správanie. Schéma / graf zistí svoje aktuálne číslo inštancie volaním funkcie HI_GetSelfInstanceID zo skriptu. Viacnásobné otvorenie objektu sa najčastejšie používa v spojitosti so štruktúrovanými premennými, kde môže aktuálne číslo inštancie určovať aktuálne používaný riadok štruktúry popisujúcej určitý opakujúci sa objekt.


Umiestnenie


Tlačidlo Umiestnenie umožňuje definovať umiestnenie grafického informačného okna na ploche procesu D2000 HI. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí nasledujúca ponuka.

Definovanie umiestnenia graf. objektu na ploche HI

Červený obdĺžnik určuje pozíciu otvorenia okna na ploche procesu D2000 HI.


 • Otvor schému ako popup okno - parameter je aktívny len pre objekty typu Grafická schéma. Schéma napojená na ovládanie sa otvára po kliknutí na pripojený objekt (obdĺžnik) ako dialógová schéma bez titulku. Po kliknutí mimo sa schéma zatvorí. Upozornenie: schémy, ktoré sa používajú ako popup by nemali byť inak použité (napr. ako súčasť iných schém, alebo otvárané zo skriptu).
 • Otvor na zadanej pozícii - okno sa otvorí na určenej pozícii na ploche procesu D2000 HI.
 • Nahraď do zadanej pozície - okno sa otvorí na určenej pozícii na ploche procesu D2000 HI a schéma, z ktorej sa otvorenie vykonalo, sa zatvorí.
 • Otvor na pozícii schémy - okno sa otvorí tak, že prekryje grafickú schému, z ktorej sa otvorenie vykonalo.
 • Nahraď na pozícii schémy - okno sa otvorí tak, že prekryje grafickú schému, z ktorej sa otvorenie vykonalo a zároveň sa táto schéma zatvorí.Viac informácií o pripájaní objektu na ovládanie sa dozviete v kapitole Pripojovanie objektov na ovládanie.


Skript


Paletka Pripojenie objektu - záložka Skript

Referenčná premenná


Definovanie tlačidla pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


V aplikácii systému D2000 je možné priradiť každému grafickému objektu a stĺpcu v zobrazovači Browser aplikačné dáta (metadáta). Tieto metadáta slúžia ako dátová úschovňa. Záznamy sú ukladané vo formáte kľúč/hodnota, kde kľúč aj hodnota sú typu text. Hodnotu priradenú kľúču je možné získať volaním funkcií %HI_GetMetadata a %HI_GetColumnMetadata.
Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát a ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť


Výber udalosti pre grafický objekt zo zoznamu. Obsah zoznamu závisí od typu grafického objektu.


Obsluha udalosti


Definovanie zvolenej udalosti.


Prekresl.


Paletka Pripojenie objektu - záložka Prekresl.

Záložka Prekresl. určuje, spôsob vykreslenia grafického objektu v schéme pri zmene hodnoty pripojeného objektu systému D2000, a ako má byť vykresľovaný pri blikaní. Na výber sú nasledovné spôsoby.


Celá oblasť objektu


Prekresľuje sa celý grafický objekt aj s pozadím.


Objekt


Prekresľuje sa iba samotný objekt.


Objekt s podkladom


Prekresľuje sa objekt, pod ktorým je ako podklad nakreslený obdĺžnik. Tento podkladový obdĺžnik preberá farbu podkladu.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Parametre nie sú implementované.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Dynamika


Paletka Pripojenie objektu - záložka Dynamika

Kresli iba dynamickú časť


Ak je voľba zaškrtnutá, bude sa prekresľovať iba tá časť objektu, ktorá zodpovedá poslednej zmene pripojeného objektu.


Min. / Max.


Ak sa hodnota pripojeného objektu pohybuje v tomto intervale, dochádza k zodpovedajúcim zmenám rozmeru graf. objektu.


Smerovanie


Výber smerovania dynamického zobrazovania:


 • Zo stredu
 • Do stredu
 • Zo stredu horizontálne
 • Zo stredu vertikálne
 • Zľava doprava
 • Zhora dole
 • Sprava doľava
 • Zdola hore


Zruš dynamické zobrazovanie


Zrušenie dynamického zobrazovania grafického objektu.
Viac informácií o pripájaní objektu na dynamické zobrazovanie sa dozviete v kapitole Pripojovanie objektu na dynamické zobrazovanie.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Parametre nie sú implementované.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


ActiveX


Paletka Pripojenie objektu - záložka ActiveX

ActiveX control


Výber ActiveX objektu. Zoznam obsahuje všetky ActiveX objekty, ktoré sú dostupné v operačnom systéme.


Dizajn


Ak je voľba zaškrtnutá, ActiveX objekt je neaktívny - v procese D2000 GrEditor nereaguje na stláčanie kláves ani tlačidiel myši (potrebné pre niektoré ActiveX objekty na editačné úpravy - zmena umiestnenia, ...). Ak voľba nie je zaškrtnutá, ActiveX objekt reaguje rovnako ako v procese D2000 HI.


Rozhranie


Tlačidlo otvára dialógové okno s dostupnými nastaveniami konkrétneho ActiveX objektu. Vzhľad a vlastnosti tohto okna závisia od konkrétneho ActiveX objektu (nie vždy sú implementované tvorcom daného ActiveX objektu).
Viac informácií o pripájaní ActiveX objektu sa dozviete v kapitole Pripojovanie ActiveX objektu.


Info text/URL


Info text


Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad grafickým objektom v schéme v procese D2000 HI. V texte je povolené používať formátovacie masky na zobrazenie informácii o pripojenom objekte. Ak je v grafickom objekte pripojených viacero objektov potom sú zobrazené informácie z prvého z nich.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L), ktorý ale pracuje iba s jednoriadkovým textom.


URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


VýberZáložka Výber sa používa len pre objekty typu Tabuľka a umožňuje nastaviť výberovú a triediacu podmienku.

Paletka Pripojenie objektu

Otváracia podmienka


Ak je políčko zaškrtnuté, nižšie špecifikovaná podmienka je okamžite po otvorení schémy aplikovaná na databázu a výsledky spĺňajúce požadované kritéria sú ihneď zobrazené v tabuľke. V opačnom prípade je tabuľka po otvorení prázdna. Podmienku je možné aplikovať aj v tomto prípade, avšak je to potrebné urobiť zavolaním funkcie %HI_RefreshData.


Podmienka


Vstupné políčko pre zadanie výberovej podmienky. Do výslednej množiny budú zahrnuté len tie riadky, ktoré spĺňajú danú podmienku. Syntax podmienky je zhodná so syntaxou podmienky nasledujúcej po klauzule WHERE príkazu SELECT jazyka SQL (napr. NAME = 'Test' alebo VALUE < 32.5).
Pri zadaní podmienky #empty# sa do Browsera nenačítajú žiadne dáta (využitie pri otváraní Browsera, ktorého podmienka sa generuje dynamicky pri otváraní schémy zo skriptu).


Triedenie


Vstupné políčko pre zadanie triediacej podmienky. Riadky výberu budú utriedené podľa danej podmienky. Syntax podmienky je zhodná so syntaxou podmienky nasledujúcej po klauzule ORDER BY príkazu SELECT jazyka SQL (napr. NAME - utriedenie podľa stĺpca NAME vzostupne alebo VALUE DESC - utriedenie podľa stĺpca VALUE zostupne).


Parametre/Parametre 2Záložka umožňuje definovať parametre konkrétneho zobrazovača alebo Windows prvku. Tieto sú bližšie popísané v kapitolách Zobrazovače alebo Windows prvky.


 Okraje


Windows prvky môžu mať okolo seba okraj v tvare zaobleného obdĺžnika. Napríklad vstup textu:

Parametre okrajov sa zadávajú v okne pripájania objektov v záložke Okraje:

Použi

Parametre a ich použitie je dostupné iba po nastavení tejto voľby.

Zaoblenie

Nastavenie stupňa zaoblenia rohov grafického objektu (0-99). Hodnota 0 znamená, že objekt nemá zaoblené rohy. Maximálnemu zaobleniu rohov zodpovedá hodnota 99. Voľba 4 umožňuje definovať zaoblenie každého rohu samostatne.

Vzdialenosti

Definujú vzdialenosť windows prvku od okrajov priestoru objektu.

Vzhľad


Paletka Pripojenie objektu - záložka Vzhľad

Záložka Vzhľad umožňuje definovať vzhľad zobrazovača Browser.


ParameterVýznam parametra
Prvý stĺpecFarba prvého stĺpca.
NepárneFarba nepárnych riadkov.
PárneFarba párnych riadkov.
VloženéFarba vložených hodnôt.
ZmazanéFarba zrušených hodnôt.
EditovanéFarba modifikovaných hodnôt.
MriežkaZobrazovanie mriežky tabuľky.
RámikTyp rámika (trojrozmerný, tenký alebo žiadny).
Horiz. scroll barZobrazenie vertikálneho scroll baru (nikdy, automaticky, vždy).
Vert. scroll barZobrazenie horizontálneho scroll baru (nikdy, automaticky, vždy).


Iné


Paletka Pripojenie objektu - záložka Iné

Stĺpce


Tlačidlo Stĺpce otvorí nasledovné dialógové okno určené na nastavenie parametrov pre zobrazovanie jednotlivých stĺpcov.

Nastavenie zobrazovania stĺpcov
 

StĺpecVýznam
Vid. poradiePoradie stĺpcov štruktúry ako budú zobrazené v okne browsera.
Poradie v štruktúrePoradie stĺpcov v definícii štruktúry (nedá sa meniť).
MenoMeno v definícii štruktúry.
NadpisNázov stĺpca, ktorý sa zobrazí v okne browsera.
ViditeľnýZapnutie / vypnutie zobrazovania stĺpca v okne browsera.
EditovateľnýZapnutie / vypnutie možnosti editovania hodnôt v danom stĺpci.
ŠírkaŠírka stĺpca.
ZarovnanieZarovnanie textu v stĺpci.
CheckBoxZobrazenie zaškrtávacieho políčka pre hodnoty typu Boolean.
Zobr. paletaDefinovanie zobrazovacej palety (dvojité kliknutie na políčko otvorí zoznam zobrazovacích paliet).
Trans. paletaDefinovanie transformačnej palety (po kliknutí na políčko sa otvorí zoznam transformačných paliet).
MetadataUmožňuje konfigurovať metadáta v samostatnom dialógovom okne.


Tlačidlá a umožňujú zmeniť poradie zobrazenia stĺpcov v okne browsera.
Tlačidlo Všetky viditeľné zapína / vypína zobrazovanie všetkých stĺpcov v okne browsera.
Tlačidlo Všetky editovateľné zapína / vypína možnosť editovania hodnôt pre všetky stĺpce v okne browsera.


Master browser


Definovanie vzorového browsera, s ktorým bude definovaný browser zosynchronizovaný. Synchronizácia sa týka buď horizontálneho (parameter Horizontálne) alebo vertikálneho posunu browsera (parameter Vertikálne).


Hr. zmenyPaletka Pripojenie objektu - záložka Hr. zmeny


Zobrazovanie


Ak je parameter zaškrtnutý, skupina grafických objektov preberá všetky definované parametre pripojenia na zobrazovanie (rovnako ako keď sú začiarknuté všetky parametre v stĺpci pod týmto parametrom).


Objekty


Parameter umožní definovať parameter Pripojený objekt (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov.


Riadok


Parameter umožní definovať parameter Riadok (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov.


Stĺpec


Parameter umožní definovať parameter Stĺpec (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov.


Paleta


Parameter umožní definovať parameter Paleta (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov.


Doplnková paleta


Parameter umožní definovať parameter Doplnková paleta (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov.


Prekresľovanie


Parameter umožní definovať parametre prekresľovania (záložka Prekresľ.) pre skupinu grafických objektov.


Dynamika


Parameter umožní definovať parametre dynamického zobrazovania (záložka Dynamika) pre skupinu grafických objektov.


Ovládanie


Ak je parameter zaškrtnutý, skupina grafických objektov preberá všetky definované parametre pripojenia na ovládanie (rovnako ako keď sú začiarknuté všetky parametre v stĺpci pod týmto parametrom).


Stlačenie


Parameter umožní nastaviť parameter Reakcia na (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov na hodnotu Stlačenie.


Pustenie


Parameter umožní nastaviť parameter Reakcia na (záložka Zobraz.) pre skupinu grafických objektov na hodnotu Pustenie.


Objekty


Parameter umožní definovať parameter Pripojený objekt (záložka Ovládanie) pre skupinu grafických objektov.


Riadok


Parameter umožní definovať parameter Riadok (záložka Ovládanie) pre skupinu grafických objektov.


Stĺpec


Parameter umožní definovať parameter Stĺpec (záložka Ovládanie) pre skupinu grafických objektov.


Parametre


Parameter umožní definovať niektoré parametre (záložka Ovládanie) pre skupinu grafických objektov - napr. Nastaviť priamo, Otvor okno, Nastav hodnotu, Umiestnenie. Parametre prepojenia na ovládanie Zdedená inštancia a Číslo inštancie nie je možné definovať pre skupinu objektov.
Poznámka: Pri nastavovaní parametrov pripojenia pre skupinu objektov sa pre jednotlivé objekty z tejto skupiny uplatnia len tie, ktoré majú pre konkrétny grafický objekt význam.


Write a comment…