Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnMouseLeave


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnMouseLeave(IN INT _refId)
 ; akcie
 END OnMouseLeave 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnMouseLeave
 ; akcie
 END XXX_OnMouseLeave 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis
Udalosť je generovaná, keď kurzor opustí plochu, v ktorej je zobrazovaný grafický objekt, ktorému je pridelená referenčná premenná.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
 ENTRY List_OnMouseLeave
   ; akcie
 END List_OnMouseLeave 

 
Globálna obsluha udalosti:
 
 ENTRY OnMouseLeave(IN INT _refId)
 ; _refId - hodnota referenčnej lokálnej premennej schémy,
 ; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
   IF _refId = _List THEN
     ; akcie
   ENDIF
 END OnMouseLeave 

Poznámka
Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_List, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Write a comment…