Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V aplikácii systému D2000 je možné priradiť každému grafickému objektu a stĺpcu v zobrazovači Browser aplikačné dáta (metadáta). Tieto metadáta slúžia ako dátová úschovňa. Záznamy sú ukladané vo formáte kľúč/hodnota, kde kľúč aj hodnota sú typu text. Hodnotu, priradenú kľúču, je možné získať volaním funkcií %HI_GetMetadata a %HI_GetcolumnMetadata.
Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov, za menom bude ",..." .

Metadáta sa nastavujú v paletke Pripojenie objektu, záložka Skript.

Paletka Pripojenie objektu - záložka Skript

Konfigurácia metadát:

Konfigurácia metadát

Tlačidlo Akcia
Pridaj Pridá nový záznam.
Zmaž Zmaže označený záznam.
OK Uchová vykonané zmeny.
Storno Zruší vykonané zmeny.

Názov kľúča je možné zmeniť dvojitým kliknutím na príslušný kľuč v okne, v ľavej časti dialógu. Hodnota záznamu sa môže zmeniť vybratím príslušného kľúča v ľavej časti a zadaním požadovanej hodnoty do okna v pravej časti dialógu.

Write a comment…