Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za účelom komunikácie s jednotlivými grafickými objektmi sú implementované funkcie, ktoré sa podobajú na funkcie bežne používané vo výrazoch v počítaných bodoch alebo v skriptoch. Mená funkcií sú tvorené prefixom %HI_.

Napríklad:

%HI_SetVisible(_Button1, @FALSE)

alebo

BOOL _visible
 _visible := %HI_GetVisible(_Button1)

V prvom prípade ide o ovládanie viditeľnosti grafického objektu, ktorému je priradená referenčná premenná s menom _Button1. V druhom prípade ide o zisťovanie aktuálneho stavu viditeľnosti grafického objektu.

Z príkladu tiež vidieť, že funkcie sa používajú v dvoch kontextoch:

  1. Nastavovanie vlastností (v tomto prípade viditeľnosť). Ide o tzv. Riadiacu funkciu.
  2. Zisťovanie stavu vlastností.

Funkcie pre nastavovanie vlastností grafických objektov nenadobúdajú hodnotu a nie je ich možné použiť vo výrazoch. Naopak funkcie, ktoré zisťujú stav (hodnotu) vlastnosti, hodnotu nadobúdajú a teda vo výrazoch sa použiť môžu.

Pre prvú skupinu funkcií bude ďalej používané meno GET a pre druhú SET funkcie.


GET aj SET funkcie majú prvý parameter hodnotu referenčnej premennej príslušného grafického objektu. Obyčajne je to priamo referenčná premenná (napríklad _Button1). Pri vykonávaní takejto funkcie vždy prebieha kontrola existencie príslušného grafického objektu (je zviazaný pripojením s referenčnou premennou). Ak takýto grafický objekt neexistuje, interpret skriptu generuje chybu _ERR_UNKNOWN_REFID, ktorá je ďalej štandardne spracovaná obsluhou chýb (viď akcia ON ERROR).

Určitými funkciami je možné ovládať len niektoré typy grafických objektov. Ak pri vykonávaní funkcie interpret skriptu zistí jej nedovolené použitie pre určitý druh grafického objektu, generuje chybu _ERR_INVALID_REFID_TYPE.


%HIX_  funkcie

Pre niektoré funkcie %HI_ existujú tzv. %HIX_ funkcie. Tie umožňujú presmerovať spracovanie funkcie v kontexte inej schémy, než v akom prebehlo jej volanie (prostredníctvom prvých dvoch parametrov).
Napríklad k funkcii %HI_ClosePicture() existuje %HIX_ClosePicture (IN HBJ _picHBJ, IN INT _KInstance). V prvom prípade je jej efekt taký, že zatvorí schému, v rámci ktorej bola volaná. V druhom prípade zatvorí schému, ktorá je určená HOBJ (interný identifikátor objektu) a inštanciou. Význam HOBJ a inštancie je rovnaký ako v prípade RPC CALL (parametre objIdent a instanceExpr).

Schéma, ktorá je riadená "z boku", musí mať implementovaný ESL skript (musí to byť Aktívna schéma).


Rozdelenie funkcií:

Zoznam funkcií pre ovládanie grafických objektov


Funkcie pre prácu s grafickými objektmi:


Funkcie pre prácu s Windows prvkom typu Zoznam (List box):


Funkcie pre prácu s Windows prvkami typu Zoznam (List box) a Strom (Tree view):


Funkcie pre prácu s Windows prvkom typu Strom (Tree view):


Funkcie pre prácu s Windows prvkami typu Zoznam (List box) a Strom (Tree view) a zobrazovačom typu Browser:


Funkcie pre prácu s Windows prvkom typu Vstup textu (Entry field) a Zoznam (List box):


Funkcia pre prácu s Windows prvkom typu Vstup textu (Entry field):


Funkcie pre prácu s Windows prvkom typu Vstup textu - RichEdit:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu Browser:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu Report:


Funkcie a akcie pre prácu so zobrazovačom typu Graf:


Funkcia pre prácu so zobrazovačmi typu Graf alebo Schéma:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu Graf alebo XY Graf:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu XY Graf a grafmi typu XY graf:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu Monitorovanie:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu Alarmy:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu WebFrame:


Funkcie pre prácu so zobrazovačom typu HTML iFrame:


Funkcie podporujúce Drag&Drop:


Ostatné funkcie:


Poznámka:

  • Funkcie, ktoré začínajú menom %HI_Get... nadobúdajú hodnotu a je ich možné používať vo výrazoch.
  • Ostatné funkcie sú tzv. riadiace funkcie.
Write a comment…