Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosti aktívnej schémy

Užívateľ pri práci so schémou generuje udalosti, ktoré je možné (nie nutné) v skripte obsluhovať špeciálnymi procedúrami tzv: ENTRY, a týmto ovplyvňovať jej správanie.
ENTRY syntaktickým zápisom pripomína deklaráciu procedúry.

Udalosti môže generovať schéma (napr. pokus o jej zatvorenie, časovač, ...) alebo grafické objekty (stlačenie tlačidla myši, zmena textu, ….). Množina udalostí generovaných grafickými objektmi sa líši podľa ich typu.

Poznámka: V systéme D2000 je možné implementovať aplikačnú funkcionalitu použitím jazyka JAVA. Ekvivalenty k udalostiam aktívnej schémy sú uvedené v samostatnej on-line dokumentácii, ktorá sa nachádza v podadresári Help programového adresára systému D2000.


Spoločné udalosti


Udalosti generované schémou:


Udalosti generované grafickými objektmi:

Zobrazovač typu Browser:


Zobrazovač typu Browser alebo windows prvok typu Zoznam:


ActiveX objekty:


Viacnásobná čiara:


Windows prvok typu Strom:


Zobrazovač typu Graf:


Windows prvok typu Vstup textu:


Ľubovoľný grafický objekt alebo windows prvok Tlačidlo:


Posuvné tlačidlo:


Zobrazovač HTML iFrame:


Všeobecné:


Drag&Drop udalosti

Udalosti zdrojového objektu:

Udalosti cieľového objektu:

Write a comment…