Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnClick


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnClick(IN INT _refId)
 ; akcie
 END OnClick 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnClick
 ; akcie
 END XXX_OnClick 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis
Udalosť je generovaná pri stlačení ľavého tlačidla myši nad grafickým objektom (pre Windows prvok typu Záložky je udalosť generovaná pri prepínaní medzi záložkami). Udalosť sa generuje aj keď daná záložka bola odstránená (zneviditeľnená) pomocou funkcie %HI_SetVisible (bola vlastne zmenená aktívna záložka) - vygeneruje sa udalosť pre prvú viditeľnú záložku zľava.

Windows prvky typu Zoznam a Posuvné tlačidlo udalosť negenerujú, preto pre ne nie je povolená špeciálna obsluha udalosti.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalosti: Stlačenie tlačidla myši nad grafickým
 ; objektom, ku ktorému je pripojená Referenčná premenná _BtnOK
 ENTRY BtnOK_OnClick
  %HI_ClosePicture() ; zatvorenie schémy
 END BtnOK_OnClick 

 
Globálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalostí: Stlačenie tlačidla myši nad grafickými
 ; objektami, ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
 ENTRY OnClick(IN INT _refId)
 ; _refId - hodnota Referenčnej lokálnej premennej schémy,
 ; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
  IF _refId = _BtnOK THEN ; test ktorý určí, nad ktorým grafickým
              ; objektom bola stlačená myš
   %HI_ClosePicture()   ; zatvorenie schémy
  ENDIF
 END OnClick 

Poznámka
Ak sú v jednom skripte definované obidvoje obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_BtnOK, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Write a comment…