Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnNewDiaTrendTimeInt


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnNewDiaTrendTimeInt(IN INT _refId, IN TIME _bt, IN TIME _et, IN INT _case, IN INT _subCase)
 ; akcie
 END OnNewDiaTrendTimeInt 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnNewDiaTrendTimeInt(IN TIME _bt, IN TIME _et, IN INT _case, IN INT _subCase)
 ; akcie
 END XXX_OnNewDiaTrendTimeInt 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_bt, _et Zobrazený časový úsek (počiatočný a koncový čas).
_case Vstupný parameter typu Int.
_subCase Vstupný parameter typu Int - upresňuje použitie parametra _case.

Popis
Udalosť je generovaná zobrazovačom typu Graf kedykoľvek graf zmení požadovaný zobrazený časový rozsah dát.

Parametre _bt a _et predstavujú nový časový interval.
Parameter _case špecifikuje typ udalosti, kedy bol zmenený časový rozsah podľa nasledujúcej tabuľky a parameter _subCase slúži na upresnenie parametra _case:

Hodnota parametra _case Typ udalosti
0 Prvé otvorenie grafu - v podstate ihneď po otvorení schémy grafu, alebo po volaní funkcie %HI_SetConnectedObj
1 Užívateľom vyvolaná zmena zobrazeného rozsahu na časovej osi. Ak:
2 Použitie lupy v grafe. Ak:
 • _subCase = 0 - zrušenie lupy
 • _subCase = 1 - použitie lupy
3 Zmena časového intervalu spôsobená časovým posunom živého grafu. Ak:
 • _subCase = 0 - posun spôsobený novými hodnotami
 • _subCase = 1 - posun spôsobený deaktivovaním tlačidla vypnutie automatického časového posunu x-ovej (časovej) osi (Zákaz automatického časového posunu X-ovej osi) v okne grafu

!!! Volanie funkcie %HI_SetDiagTimes nevyvolá udalosť OnNewDiaTrendTimeInt !!!
Príklad
Obsluha udalosti zobrazovača typu Graf s pridelenou referenčnou premennou _graf.
 
 ENTRY graf_OnNewDiagTrendTimeInt(IN TIME _bt, IN TIME _et, IN INT _case, IN INT _subCase)
  IF _case = 0 THEN       ; otvorenie grafu
  ELSIF _case=1 THEN      ; zmena rozsahu na časovej osi
   IF _subCase = 0 THEN    ; návrat k pôvodnému časovému intervalu
   ELSIF _subCase= 1 THEN  ; definovanie nového časového intervalu
   ENDIF
  ELSIF _case = 2 THEN     ; použitie lupy v grafe
   IF _subCase = 0 THEN    ; zrušenie použitia lupy
   ELSIF _subCase = 0 THEN  ; použitie lupy
   ENDIF
  ENDIF
 END graf_OnNewDiagTrendTimeInt 


Súvisiace stránky:

Write a comment…